GUS: w ciągu 10 lat liczba pracujących wzrosła o ponad 2 mln i wyniosła ponad 17,130 mln osób

W 2021 r., populacja pracujących liczyła 17,130 mln. Liczba pracujących w 2021 r. była znacząco większa w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. (ponad 15 mln) – podał w poniedziałek GUS na podstawie wstępnych wyników spisu powszechnego.

GUS opublikował w poniedziałek wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, przeprowadzonego od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

Z raportu wynika, że według stanu z 31 marca 2021 r. populacja pracujących liczyła ponad 17,130 mln. W 2011 r. liczba ta wynosiła ponad 15 mln.

GUS podaje, że na zmianę wielkości tej populacji w ciągu dekady miały wpływ m.in. korzystna koniunktura gospodarcza (odbicie po światowym kryzysie ekonomicznym z roku 2008, wyhamowane w roku 2020 w wyniku pandemii COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2) i związany z tym wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność gospodarczą, rozwój nowych form zatrudnienia, otwarcie kolejnych zagranicznych rynków pracy dla Polaków, a także zmiany w przepisach prawnych dotyczących m.in. umów zawieranych na czas określony, przechodzenia na emeryturę, w tym możliwości łączenia pracy z pobieraniem świadczeń emerytalnych.

„Z punktu widzenia analizy aktywności ekonomicznej ludności ważne jest też przypomnienie, że spis w 2021 r. został zrealizowany w czasie trwającej drugi rok pandemii COVID-19, co dotyczy też okresu referencyjnego, dla którego zbierano informacje od obywateli (ostatni tydzień marca)” – zaznaczono w raporcie.

W czasie pandemii na sytuację na rynku pracy oddziaływały m.in. pakiety ustaw tworzących tzw. Tarcze Antykryzysowe, które miały wpływ na utrzymanie miejsc pracy.

W 2021 r. na ogólną populację pracujących składało się 53,1 proc. mężczyzn i 46,9 proc. kobiet. Dla porównania w 2011 roku liczby te wynosiły odpowiednio 54,9 proc. i 45,1 proc.

W 2021 r. populacja pracujących mieszkańców miast wynosiła 59,9 proc., a pracujących mieszkańców wsi – 40,1 proc. (w 2011 r.: 60,4 proc. i 39,6 proc.). Udział mężczyzn wśród pracujących był większy na terenach wiejskich, niż w miastach (na wsi 55,4 proc. mężczyzn i 44,6 proc. kobiet, w miastach 51,5 proc. mężczyzn i 48,5 proc. kobiet).

W województwie mazowieckim, odnotowującym największą liczbę ludności, w 2021 r. liczba pracujących wyniosła 15,8 proc. ogólnej liczby pracujących w kraju. Z kolei w województwie opolskim, najmniejszym pod względem liczby ludności, populacja pracujących liczyła 2,4 proc. wszystkich pracujących.

Z raportu wynika, że wśród pracujących we wszystkich województwach przeważają liczebnie mężczyźni, ich udział jest od ok. 3 do 9 p. proc. większy, niż pracujących kobiet. Najbardziej pod tym względem zróżnicowane są województwa: opolskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

W ciągu 10 lat od poprzedniego spisu powszechnego liczba pracujących uległa zwiększeniu w każdym z województw.

W raporcie zwrócono uwagę na znaczące różnice pomiędzy 2011 a 2021 r. w kwestii stanu i struktury ludności według wieku. Zanotowano różnice świadczące o starzeniu się zasobów pracy.

Według wstępnych wyników spisu z 2021 r. populacja pracujących w wieku produkcyjnym liczyła 92,8 proc. wszystkich osób pracujących. Na tę zbiorowość składało się 61,6 proc. osób w wieku mobilnym (18–44 lata) i 38,4 proc. w wieku niemobilnym (45–59/64 lata).

Populacja pracujących osób w przedziale wiekowym 15–17 nie stanowiła znaczącego odsetka w ogólnej liczbie pracujących (0,1 proc.). W przypadku osób w wieku poprodukcyjnym w 2021 r. populacja pracujących stanowiła dość dużą zbiorowość (7,1 proc. ogółu pracujących).

Wśród pracujących mężczyzn osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 94,9 proc.. W przypadku kobiet odsetek ten był niższy i wyniósł 90,4 proc.. W raporcie wskazano, że ma to związek z odmienną dla mężczyzn i kobiet granicą pomiędzy wiekiem produkcyjnym a poprodukcyjnym, wynikającą z granicy wieku związanego z możliwością przejścia na emeryturę.

Wśród pracujących mieszkańców wsi osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 95,1 proc., a udział pracujących w wieku poprodukcyjnym był mniejszy niż w miastach i wynosił 4,8 proc.

W porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. w 2021 r. można zauważyć zmniejszenie odsetka pracujących w wieku mobilnym i jednocześnie zwiększenie odsetka osób w wieku poprodukcyjnym. 

Skomentuj