Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zatwierdził pakiet programów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

7 marca 2022 roku Komendant Główny PSP zatwierdził pakiet programów szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla strażaków.

Programy zostały opracowane przez zespół powołany Decyzją nr 18 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania niezbędnych dokumentów i zmian w dokumentach dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w Państwowej Straży Pożarnej.

Program szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby dla strażaków

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu. Szkolenie składa się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Instruktaż ogólny prowadzi osoba realizująca zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby/ pracy. Instruktaż stanowiskowy prowadzą osoby kierujące komórkami organizacyjnymi, w których strażak będzie realizował zadania służbowe. W przypadku strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych instruktaż stanowiskowy prowadzi naczelnik jednostki OSP.

 Organizator szkolenia może rozszerzyć program szkolenia wstępnego o dodatkowe godziny i zagadnienia wynikające ze specyfiki jednostki i zagrożeń występujących na obszarze chronionym/ działania.

 Odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego przez strażaka potwierdza się na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych strażaka. Wzór karty szkolenia wstępnego jest określony w załączniku nr 1 do niniejszego programu.  Podstawową formą nauczania jest lekcja, której odpowiada godzina dydaktyczna, tj. nie mniej niż 45 minut.

Program szkolenia powinien zapewnić:

  • Zapoznanie się z czynnikami środowiska służby/ pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia strażaków oraz odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi.
  • Poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby/ pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na określonym stanowisku, a także związanych ze służbą/ pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby/ pracy.
  • Nabycie umiejętności wykonywania zadań służbowych w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Więcej – https://www.gov.pl/attachment/27b7a5a4-502a-440f-9b21-146cdf9da422

Program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby dla strażaków

Szkolenie przeznaczone jest dla strażaków pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków ratowników OSP.

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie seminarium lub instruktażu i odbywać się podczas realizacji doskonalenia zawodowego strażaków PSP lub doskonalenia umiejętności strażaków ratowników OSP.

 Organizator szkolenia może rozszerzyć program szkolenia okresowego o dodatkowe godziny i zagadnienia wynikające ze specyfiki jednostki i zagrożeń występujących na obszarze chronionym/ działania.

Program szkolenia powinien zapewnić:

  • Zapoznanie się z czynnikami środowiska służby/ pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia strażaków oraz odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi.
  • Poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby/ pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na określonym stanowisku, a także związanych ze służbą/ pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby/ pracy.
  • Nabycie umiejętności wykonywania zadań służbowych w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby/ pracy związanych z wykonywaną służbą/pracą;
  • zagrożeń związanych z wykonywaną służbą/ pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami;
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Więcej – https://www.gov.pl/attachment/21edfa42-2d07-4667-a9be-a9e184948797

Źródło:

https://www.gov.pl/web/kgpsp/

Skomentuj