MSWiA pracuje nad zmianami w rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Czego dotyczy i do czego wprowadzenie projektowanych zmian ma się przyczynić?

Czego dotyczy projekt?

Projektowane zmiany dotyczą m.in.:

  • zakresu stosowania zaworów hydrantowych 52;

wprowadzenie tej zmiany jest wynikiem postulatów zgłaszanych przez środowisko pożarnicze. Obecne przepisy budzą wątpliwości interpretacyjne, dlatego konieczne jest sprecyzowanie regulacji stosowanych tego rodzaju punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych w budynkach.

Zmiana polega na dodaniu w § 19 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej) ust. 6 w brzmieniu:

Zawory 52 muszą być stosowane w budynkach wysokich i wysokościowych o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej.

  • dodania nowych przepisów § 39 ust. 3 – 15 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej

wprowadzenie tej zmiany związane jest z wnioskami Najwyższej Izby Kontroli skierowanymi do MSWiA z kontroli: Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz Bezpieczeństwo przeciwpożarowe lasów państwowych.

Treść wniosków:

  1. Uzupełnienie uregulowań zawartych w § 39 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719, ze zm.), o wskazanie starosty jako zobowiązanego do uzgodnienia projektu UPUL samoistnie lub wspólnie tworzącego kompleks leśny o powierzchni ponad 300 ha w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, dla lasów I i II kategorii zagrożenia pożarowego, w przypadku sporządzania projektu na zlecenie starosty.
  2. Rozważenie zmiany treści § 39 ust. 4 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719, ze zm.), umożliwiającej utworzenie większej niż dotychczas liczby zbiorników w obrębie powierzchni chronionej.

Dalej w projekcie rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej m.in. wskazuje się starostów jako podmiot zobowiązany do uzgodnienia z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej projektu UPUL (uproszczonych planów urządzania lasów) oraz doprecyzowuje wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla źródeł wody do celów przeciwpożarowych w lasach, które samoistnie lub wspólnie tworzą kompleks o powierzchni ponad 300 ha oraz w rozdziale Zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej wprowadza się m.in. przepisy mówiące, że:

  • do hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody należy doprowadzić dojazd pożarowy w sposób zapewniający stałą przejezdność drogi dla pojazdów pożarniczych, również w czasie pobierania wody.
  • zbiorniki sztuczne oraz studnie, stanowiące źródła wody do celów przeciwpożarowych, a także rozwiązania techniczne przewidziane do poboru wody z tych źródeł, powinny być poddawane co najmniej raz w roku, w okresie od dnia 1 marca, nie wcześniej jednak niż po ustąpieniu pokrywy śnieżnej, do dnia 30 kwietnia, przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zapewniającym ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
  • zbiorniki naturalne oraz cieki wodne ze stanowiskami czerpania wody, stanowiące źródła wody do celów przeciwpożarowych, powinny być poddawane nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od 1 marca do 30 września przeglądom w zakresie potwierdzającym możliwość poboru z nich wody w wymaganej ilości na wypadek pożaru. Rozwiązania techniczne przewidziane do poboru wody z tych źródeł powinny być poddawane co najmniej raz w roku, w okresie od dnia 1 marca, nie wcześniej jednak niż po ustąpieniu pokrywy śnieżnej, do dnia 30 kwietnia, przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zapewniającym ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

Oczekiwane korzyści

Wprowadzenie projektowanych zmian ma przyczynić się m.in. do poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej lasów, poprawy warunków prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, ograniczenia zagrożeń pożarowych w lasach, wzrostu bezpieczeństwa ekip ratowniczych podczas działań gaśniczych oraz poprawy warunków sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w zakresie regulowanym projektowanymi przepisami.

Całość rozporządzenia MSWiA dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719 z późn. zm.) – https://asystentbhp.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-24-sierpnia-1991-r-o-ochronie-przeciwpozarowej/rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-07-czerwca-2010-r-w-sprawie-ochrony-przeciwpozarowej-budynkow-innych-obiektow-budowlanych-i-terenow/

 

Źródło:

https://legislacja.rcl.gov.pl/

Skomentuj