Najczęstsze przyczyny pożarów

Analizując statystyki zamieszczane codziennie na stronach internetowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zauważyć można, że pożary stanowią około 48% wszystkich działań prowadzonych przez PSP.

Wśród najczęstszych przypuszczalnych przyczyn pożarów w okresie od 01.01.2013 do 01.01.2014 wymienić można między innymi:

— podpalenia umyślne, w tym akty terroru (42211*),

— nieostrożność osób dorosłych i dzieci przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki (30451),

— nieustalone (19296),

— nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe (7462)

— wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych (5955),

— wady oraz nieprawidłowa eksploatacja środków transportu (3436),

— nieostrożność przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach (922),

— nieostrożność przy prowadzeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym (539),

— wyładowania atmosferyczne(515),

— wady oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych, oświetlenia, odbiorników,  urządzeń grzewczych(395),

— samozapalenia (259),

— nieostrożność przy posługiwaniu się substancjami łatwo palnymi i pirotechnicznymi (228),

— pożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń (203).

— wady procesów technologicznych oraz nieprzestrzeganie reżimów technologicznych (136),

— elektryczność statyczna (19),

— nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych (10),

*liczba zdarzeń wywołanych określoną przyczyną

Źródło: Statystyki Państwowej Straży Pożarnej

Ze statystyk wynika, że najpoważniejszą przyczyną pożarów jest niezachowanie podstawowych zasad ostrożności, brak zdrowego rozsądku i wyobraźni oraz brak znajomości przepisów przeciwpożarowych. Zdarza się także, że przyczyną występowania zagrożeń pożarowych lub innych miejscowych zagrożeń jest brak elementarnej wiedzy pracowników lub innych osób na temat zagrożeń, niekoniecznie przez nich zawiniony. Brak szkoleń, brak instruktaży, brak oznakowania — czyli niewypełnianie podstawowych ustawowych obowiązków przez właściciela — jest także poważnym zagrożeniem. Przysłowiowy już właściciel firmy, w której są produkowane rozpuszczalniki, zabraniający wyznaczenia i oznakowania stref zagrożenia wybuchem z powodu obaw przed słusznymi roszczeniami pracowników o wypłatę „szkodliwego”, jest chyba tutaj najlepszym przykładem. Praca w nieświadomości występujących zagrożeń na pewno jest mniej stresująca i bardziej komfortowa, lecz jest to droga donikąd, dodatkowo niezgodna z obowiązującym prawem i zdrowym rozsądkiem. Bo przecież znajomość zagrożeń, umiejętne im przeciwdziałanie oraz przygotowanie się na sytuację kryzysową może spowodować, że wspomniana sytuacja kryzysowa nigdy nie wystąpi. Szkolenia, szkolenia i jeszcze raz szkolenia — to najlepszy sposób na uświadomienie zagrożeń, zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Równie istotnym dla zachowania maksymalnego stopnia bezpieczeństwa przeciwpożarowego jak szkolenia, jest przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ćwiczenia. Przeprowadza je Państwowa Straż Pożarna w celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych, co należy do jej ustawowych zadań. Podstawą prawną ich prowadzenia są:

1) ustawa o Państwowej Straży Pożarnej,

2) rozporządzenie MSWiA w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane są na podstawie:

1) rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych,

2) zgłoszenia zakładu o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej,

3) zlecenia starosty, wynikającego ze sprawowania zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży,

4) polecenia sądu, prokuratora lub Najwyższej Izby Kontroli,

5) zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

6) zawiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o stwierdzeniu zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w zna-cznych rozmiarach lub naruszenia środowiska,

7) wystąpienia istotnych nowych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie działania komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej.

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych obejmuje:

1) kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

2) ocenę zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,

3) ocenę zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,

4) ustalenie spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

5) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych
przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

6) rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń,

7) wstępne ustalanie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru, oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się,

8) zbieranie informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej i formułowanie zaleceń dla prowadzącego zakład.

Prawo do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych mają strażacy upoważnieni przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Czyn-ności te mogą być przeprowadzane także przez inne osoby upoważnione przez ko-mendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź!

Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej

Skomentuj