Nowe przepisy ppoż. przy magazynowaniu odpadów

4 marca br. wejdzie w życie nowe rozporządzenie ws. wymagań w zakresie ochrony ppoż., jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania, przetwarzania odpadów

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 25 lutego br. i ma wejść w życie 4 marca br.

Jest to nowe rozporządzenie, które określa wymagania ochrony przeciwpożarowej dla miejsc gromadzenia odpadów palnych, którego potrzeba ustanowienia wynika ze znaczącego wzrostu w ostatnich latach liczby pożarów w tych miejscach, trudności w ich gaszeniu, a także negatywnych skutków dla środowiska.

Przepisy nowego rozporządzenie stanowią uzupełnienie istniejących uregulowań prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wydanych na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i są to rozporządzenia:

 1. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
 2. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,

oraz inne akty wykonawcze w tym zakresie, a mianowicie rozporządzenia:

 1. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 2. Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Czego dotyczą przepisy omawianego rozporządzenia?

Przepisy nowego rozporządzenia określają m.in.:

 • w § 6 obowiązek magazynowania stałych odpadów palnych w wydzielonych strefach pożarowych, przy czym dla niewielkich ilości odpadów dopuszczono możliwość ich gromadzenia przy ścianach zewnętrznych obiektów budowlanych (po spełnieniu określonych warunków) oraz w ramach stref pożarowych innych niż strefy pożarowe z odpadami stałymi (stref o innym przeznaczeniu);
 • w § 7 podział strefy pożarowej z odpadami stałymi na sekcje magazynowe o określonej powierzchni i wymiarach, które powinny być oddzielone pasami wolnego terenu lub przestrzeni o określonej szerokości lub ścianami separacyjnymi o określonych wymiarach i klasie odporności ogniowej. Szczególne wymagania w tym zakresie przewidziano dla sposobu gromadzenia opon, z uwagi na specyfikę pożarów tych wyrobów;
 • w § 8 podstawowe wymagania dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego oraz ścian separacyjnych, w zakresie klas odporności ogniowej oraz ich wymiarów w stosunki do maksymalnej wysokości składowania, jak również obszaru zajmowanego przez odpady;
 •  w § 9 i 10 kluczowe z punktu widzenia możliwości działań ratowniczo-gaśniczych, wymagania dotyczące maksymalnej wysokości składowania stałych odpadów palnych;
 • w § 11 odległości dla lokalizacji stref pożarowych z odpadami stałymi znajdującymi się poza budynkami od innych stref pożarowych, budynków oraz granic działek i lasów;
 • w § 12 trzy formy przechowywania ciekłych odpadów palnych:
 1. na otwartej przestrzeni, w wydzielonym wyłącznie do tego celu miejscu przeznaczonym do składowania ciekłych odpadów palnych (w tym pod wiatą),
 2. w wydzielonym z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych magazynie przeznaczonym wyłącznie do magazynowania ciekłych odpadów palnych,
 3. stacjonarnym zbiorniku przeznaczonym do magazynowania cieczy palnych.
 • w § 14 podział przestrzeni magazynowej na sekcje magazynowe z określoną ilością odpadów, które powinny być lokalizowane względem siebie w określonej odległości;
 • w § 15 warunki przechowywania cieczy palnych w pojemnikach i zbiornikach przenośnych oraz wymagania organizacyjne w tym zakresie, takie jak maksymalna wysokość stosów;
 • w § 16 odległości miejsc magazynowania ciekłych odpadów palnych, stanowiących odrębne strefy pożarowe z odpadami ciekłymi, od obiektów budowlanych, granic działek oraz innych miejsc magazynowania tego rodzaju odpadów; 
 • w § 20, stosowanie wymagań w zakresie ochrony ppoż. dla obiektów budowlanych lub ich części oraz innych miejsc przeznaczonych do magazynowania odpadów palnych w postaci gazowej lub gazu skroplonego według uregulowań dotyczących magazynowania gazu płynnego w zbiornikach lub butlach, zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie;
 • w § 21 wymagania dotyczące obowiązku wyposażenia stref pożarowych z odpadami stałymi w systemie sygnalizacji pożarowej oraz w urządzenia alarmowe, których wymagalność stosowania uzależniono od powierzchni i gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej;
 • w § 24 stosowanie urządzeń oddymiających dla stref pożarowych z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni większej niż 1000 m2;
 • w § 26 wymaganie dotyczące wyposażenia w instrukcję bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych lub ich części oraz innych miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, spełniających określone kryteria, takie jak powierzchnia strefy pożarowej (odpady stałe), ilości odpadów palnych (odpady ciekłe) lub występowanie zagrożenia wybuchem;
 • w § 27 wymagania dotyczące warunków ochrony ppoż. odpadów palnych, które wskutek samonagrzewania mogą stwarzać ryzyko wystąpienia pożaru. Przyjęto, że środki służące zapobieganiu pożarom powinna określać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, a w przypadku, gdy nie jest ona wymagana, instrukcja postępowania z odpadami, które mogą ulec samonagrzewaniu;
 • w § 28 i 29 wymagania dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia stref pożarowych z odpadami stałymi znajdujących się poza budynkami, miejsc magazynowania ciekłych odpadów palnych oraz zbiorników naziemnych z ciekłymi odpadami stałymi;
 • w § 30 wymagania dotyczące dróg pożarowych, które w zależności od powierzchni strefy pożarowej i gęstości obciążenia ogniowego, powinny być doprowadzone do budynku ze strefą pożarową z odpadami, do stref pożarowych z odpadami stałymi znajdującymi się poza budynkami, do miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych, w których ilość przechowywanych odpadów jest większa niż 15 m3 oraz do stref pożarowych z pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem.

Rozporządzenie określa także okresy przejściowe w stosunku do obiektów budowlanych lub ich części oraz innych miejsc przeznaczonych do zbierania, magazyno­wania lub przetwarzania odpadów, dla których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uzgodniono warunki ochrony przeciwpożarowej lub wszczęto i nie zakończono postępowania w sprawie uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej oraz sporządzono operat przeciwpożarowy, dopuszcza się spełnienie wymagań wskazanych w § 5–37 oraz § 41–43 w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do tych uzgodnień, jednak nie dłużej niż do dnia 1 marca 2024 r., a wymagań wskazanych w zakresie sprzętu gaśniczego w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do tych uzgodnień, jednak nie dłużej niż do dnia 1 września 2020 r.

Jednak wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w nowym rozporządzeniu mogą być spełnione przez zastoso­wanie rozwiązań zamiennych, czyli spełnione w sposób inny niż określony w przepisach, jeżeli proponowane rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej ograniczają możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia:

1) zapewniają zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas,

2) zapewniają ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz obiektu budowlanego,

3) zapewniają ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe,

4) zapewniają możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,

5) uwzględniają bezpieczeństwo ekip ratowniczych,

stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub Centrum Naukowo‑Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowe­go Instytutu Badawczego.

Powyższe rozwiązania mają na celu uzupełnienie i ujednolicenie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej miejsc składowania odpadów palnych, a przez to podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska. Nowe przepisy wpłyną na zmniejszenie negatywnego odziaływania miejsc magazynowania odpadów na środowisko, w tym poprzez minimalizację pożarów i uciążliwości z nimi związanych.

Omawiane rozporządzenie wchodzi w życie 4 marca br.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (poz. 296).

Źródła pomocnicze:

 1. Strona Internetowa Rządowego Centrum Legislacji – www.rcl.gov.pl
Wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony przeciwpożarowej zachęcamy do zapoznania się z ofertą wydawniczą w tym zakresie – książkaserwis ppoż. na pendrive, serwis ppoż. online

Skomentuj