Nowy wzór książki operatora maszyn roboczych

Nowy wzór książki operatora maszyn roboczych obowiązywał będzie od dnia 28 sierpnia 2021 r. Maszyny i inne urządzenia techniczne wykorzystywane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu.

Maszyny robocze, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Szkolenie, o którym mowa powyżej obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

Część teoretyczna obejmuje zagadnienia z zakresu:

  • dokumentacji technicznej maszyn roboczych,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych,
  • technologii wykonywania robót ziemnych,
  • użytkowania i obsługi maszyn roboczych.

Część praktyczna szkolenia obejmuje naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych

Szkolenie może prowadzić podmiot, który posiada:

  • warunki lokalowe do prowadzenia wykładów,
  • park maszynowy wraz z placem manewrowym,
  • kadrę wykładowców,
  • warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne.

Osoba, która uzyskała pozytywny wynik sprawdzianu otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora.

Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu

Grupa I. Maszyny do robót ziemnych:

koparki jednonaczyniowe, koparkoładowarki, koparkospycharki, koparki wielonaczyniowe, koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów, spycharki, równiarki, zgarniarki, ładowarki jednonaczyniowe, pogłębiarki jednoczerpakowe pływające, pogłębiarki wieloczerpakowe pływające, pogłębiarki ssące śródlądowe, palownice, kafary, urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania, wiertnice do kotwi, wiertnice dla technologii bezwykopowych.

Grupa II. Maszyny do robót drogowych:

zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych, repavery i remixery, remontery nawierzchni dróg, frezarki do nawierzchni dróg samojezdne, przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych, maszyny do rozkładania mieszanek betonowych, maszyny do stabilizacji gruntów, walce drogowe, pilarki mechaniczne do ścinki drzew.

Grupa III. Maszyny różne i inne urządzenia techniczne:

wielozadaniowe nośniki osprzętów, pompy do mieszanki betonowej, podajniki do betonu, rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż.

Wytyczne dotyczące nowej książki operatora

Książka operatora ma formę karty z tworzywa sztucznego niewykazującego luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm. Powierzchnia karty po obu stronach pokryta jest folią zabezpieczającą.

Awers książki operatora zawiera:

 • Tło wykonane w technice druku offsetowego z liniami giloszowymi.
 • Logo Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 • Czarne napisy wykonane czcionką o różnej wielkości:
  1. KSIĄŻKA OPERATORA
  2. Nr:
  3. Podstawa prawna:
  4. NAZWISKO:
  5. IMIĘ (IMIONA):
  6. DATA URODZENIA:
  7. MIEJSCE URODZENIA:
  8. Dokument jest ważny łącznie z dokumentem tożsamości
 • Biały napis: Do przemieszczania się po drogach publicznych oprócz książki operatora, niezbędne jest posiadanie prawa jazdy zgodnego z przepisami o ruchu drogowym
 • Mikrodruki

Rewers książki operatora zawiera:

 • Tło wykonane w technice druku offsetowego z liniami giloszowymi.
 • Czarne napisy:
  1. Niniejszy dokument potwierdza odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu w zakresie obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
  2. Nr uprawnień
  3. Data
  4. Nazwa maszyny lub urządzenia
 • Białe napisy:
  1. Nr:
  2. Data wydania:
 • Mikrodruki

Źródło:

 1. legislacja.gov.pl

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583 z późn. zm.) 

Skomentuj