Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych

Zagrożenia jakie spowodowane mogą być chemikaliami przekazuje się za pośrednictwem piktogramów lub znaków ostrzegawczych umieszczanych na etykietach, kartach charakterystyki lub na terenie zagrożonym.

Oznakowanie substancji lub mieszanin chemicznych ustala się na podstawie europejskiego rozporządzenia WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporządzenie CLP). Opiera się ono na Globalnym Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania (GHS) i ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia oraz środowiska, a także swobodny przepływ substancji, mieszanin i produktów.

W Polsce przepisami regulującymi kwestie oznakowania substancji lub mieszanin stwarzających zagrożenie jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie.

Rozporządzenie CLP wprowadziło poprawki do dyrektywy o substancjach niebezpiecznych (67/548/EWG (DSD)), dyrektywy o niebezpiecznych preparatach (1999/45/WE (DPD)) oraz rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) i od dnia 1 czerwca 2015 r. jest jedynym obowiązującym w Unii Europejskiej aktem wykonawczym dotyczącym klasyfikacji i oznakowania substancji oraz mieszanin.


Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzySkomentuj