Pracujący emeryci i renciści muszą rozliczyć przychód z dodatkowych zarobków

Wszyscy emeryci pobierający wcześniejsze emerytury, jak również renciści, którzy dodatkowo pracowali w 2021 r, muszą do końca lutego poinformować ZUS o dodatkowych przychodach. Chodzi m.in. o wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy-zlecenia i przychody z prowadzenia działalności gospodarczej.

Renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat – kobieta, 65 lat – mężczyzna), a osiągnęli w zeszłym roku dodatkowy przychód, są zobowiązani poinformować ZUS o uzyskanych kwotach wynagrodzeń. Muszą to zrobić maksymalnie do końca lutego.

„Rozliczenie z dodatkowego przychodu dotyczy także wcześniejszych emerytów i rencistów, którzy w ubiegłym roku pracowali za granicą. Otrzymane dodatkowe zarobki mogą dotyczyć np. prowadzenia działalności gospodarczej, umowy o pracę, umowy-zlecenia czy też przychodów z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej” – wskazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Informacja o przychodach potrzebna jest do rozliczenia wypłacanego świadczenia. Świadczenie może zostać rozliczone rocznie lub miesięcznie.

Aby umożliwić rozliczenie emerytury czy renty w najkorzystniejszy sposób, taka osoba powinna przedłożyć zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach.

„Niezbędne dokumenty wystawiają pracodawcy. A osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, muszą napisać i złożyć oświadczenie samodzielnie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne” – wyjaśnił rzecznik.

ZUS podkreślił, że rozliczenie przychodu to obowiązek. Pracujących rencistów i niektórych emerytów obowiązują limity, jakie mogą dorobić do swoich świadczeń. Jeśli dodatkowe zarobki nie przekroczą 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to emerytura lub renta będzie wypłacana w pełnej wysokości. Jeśli przekroczą ten limit, świadczenie jest zmniejszane. Po przekroczeniu drugiego progu – 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – wypłata świadczenia za dany miesiąc zostaje zawieszona

„Są też tacy świadczeniobiorcy, którzy mogą dorabiać bez ograniczeń i nie informować ZUS-u o zarobkach. W takiej sytuacji są emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat w przypadku kobiet, 65 lat – w przypadku mężczyzn. Jeśli jednak osiągnęli ten wiek w trakcie 2021 roku, to muszą rozliczyć się w ZUS z zarobków uzyskanych w miesiącach przed ukończeniem wieku emerytalnego” – dodał Żebrowski.

Zaznaczył, że limity w dorabianiu nie dotyczą także osób, które pobierają na przykład rentę rodzinną jako świadczenie korzystniejsze, ale mają ustalone prawo do emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Wówczas – wskazał – renta przysługuje w pełnej wysokości, niezależnie od tego, jak wysokie są zarobki.

Wysokością przychodów nie muszą przejmować się także osoby, które otrzymują emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego, inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową lub rentę rodzinną po takim inwalidzie. Informacji o zarobkach nie muszą także składać uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, a są zatrudnieni na umowie-zlecenia lub agencyjnej (z wyjątkiem uczniów pobierających renty socjalne).

Skomentuj