Projekt/ Zakładanie firmy tylko on-line

Projekt ustawy przewidujący zakładanie firmy tylko on-line trafił do konsultacji – wynika z informacji zamieszczonej w poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Opublikowany projekt przewiduje również poszerzenie zakresu informacji udostępnianych za pośrednictwem CEIDG.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw przygotowany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji, proponowane w projekcie rozwiązania koncentrują się na realizacji postulatów przedsiębiorców zebranych w dotychczasowym okresie obowiązywania ustawy o CEIDG i PIP. Zarówno przedsiębiorcy jak i inni użytkownicy CEIDG wskazują, jak istotna jest możliwość załatwienia spraw i odnalezienia informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w jednym miejscu, w ramach jednego konta – podkreślono.

Projekt przewiduje m.in. składanie wniosków o wpis w CEIDG tylko on-line, a tym samym rezygnacją z formy papierowej. „Należy zaznaczyć, że rozwiązanie to jest oczekiwanym następstwem postępującej elektronizacji usług publicznych, natomiast aby wyjść naprzeciw potrzebom obywateli niekorzystających z technologii cyfrowych, planowane jest rozłożenie procesu całkowitej elektronizacji w czasie” – podano.

Zgodnie z uzasadnieniem projekt ustawy ma na celu uproszczenie procesu rejestracji i stworzenie jednego miejsca (CEIDG) do publikacji informacji o spółce cywilnej, rezygnację z formy papierowej wniosków o wpis w CEIDG, a także elektronizację i rozszerzenie zakresu informacji w CEIDG o udzielonych przez przedsiębiorców pełnomocnictwach.

Projektowana zmiana umożliwi ponadto automatyzację procesów oraz wymianę danych przez integrację CEIDG z innymi systemami informatycznymi, a także zwiększenie efektywności i optymalizacji procesów dotyczących rejestru CEIDG oraz Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP), w tym poszerzy katalog dokumentów, które można dołączyć do wniosku o wpis, np. zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towaru i usług (VAT-Z) – podano. 

Skomentuj