Sejm/ Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego wraca do komisji

Projekt ustawy, regulujący wykonywanie zawodu ratownika medycznego, został ponownie skierowany do sejmowej Komisji Zdrowia. Jedna ze zgłoszonych w środę poprawek zakłada, że ratownik medyczny mógłby wykonywać swój zawód jako jednoosobową działalność gospodarczą.

W środę w Sejmie odbyło się sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Projektowana ustawa zawiera przepisy regulujące wykonywanie zawodu ratownika medycznego, w tym m.in. wymagane uprawnienia kwalifikacyjne, zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego, zasady wykonywania tego zawodu, organizacji kształcenia przed i podyplomowego oraz ponoszenia odpowiedzialności zawodowej i utworzenia samorządu ratowników medycznych.

W trakcie środowej debaty wiceminister zdrowia Piotr Bromber zwrócił uwagę, że projekt ustawy jest wyjściem naprzeciw środowisku ratowników medycznych. „Liczba ratowników medycznych w tej chwili to około 23 tysiące. Od 2016 roku liczba ratowników wzrosła o 26 procent. Czyli ratownik medyczny staje się coraz bardziej atrakcyjnym zawodem. Z jednej strony zwiększamy kompetencje, umiejętności, podnosimy wynagrodzenie minimalne, rośnie liczba miejsca na kierunkach lekarskich (…) i w ten sposób podnosimy atrakcyjność studiowania, atrakcyjność pracy w zawodzie medycznym, dajemy poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom” – podkreślił.

Projekt poparły wszystkie kluby i koła, oprócz Konfederacji.

Poprawki o charakterze porządkowym zgłosił poseł Bolesław Piecha (PiS). Marek Hok (KO) zaproponował poprawkę zakładającą, że ratownik medyczny mógłby wykonywać swój zawód w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Projekt wprowadza do systemu prawnego przepisy powołujące samorząd zawodowy ratowników medycznych i regulujące jego organizację, tak jak innych zawodów medycznych. Samorząd zawodowy będzie zorganizowany w ramach struktury ogólnokrajowej w Krajowej Izbie Ratowników Medycznych, która będzie miała osobowość prawną i określone w ustawie organy.

„Zgodnie z obowiązującymi przepisami, które zostały także przeniesione do ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych, prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego będą posiadały osoby, na zasadzie praw nabytych, które ukończyły publiczną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskały tytuł zawodowy ratownika medycznego lub ukończyły studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskały tytuł zawodowy licencjata” – wyjaśniono w uzasadnieniu.

Projekt określa również zasady przeprowadzania Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Egzamin ten będzie organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych, a przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną powoływaną przez dyrektora CEM. W skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej będą wchodziły osoby mające doświadczenie z zakresu ratownictwa medycznego, w tym co najmniej jedna będzie musiała być lekarzem systemu. Egzamin będzie składany w formie testowej i będzie przeprowadzany nie rzadziej, niż raz w roku, równocześnie w tych samych terminach.

Projektowana ustawa wprowadza również instytucję jawnego rejestru pozwalającego na identyfikację ratownika medycznego i określenie jego kwalifikacji. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego będzie możliwe po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz uzyskaniu wpisu do rejestru ratowników medycznych.

„Ważnym elementem projektowanej ustawy, wywierającym wpływ na bezpieczeństwo pacjenta, jest stworzenie także możliwości skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód ratownika medycznego w przypadku nienależytego lub nierzetelnego przestrzegania obowiązku wykonywania czynności zawodowych zgodnie z określonymi w ustawie zasadami wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz zasadami etyki zawodowej, do których określenia będzie uprawniony samorząd ratowników medycznych” – podkreślono.

Efektem wprowadzenia proponowanych rozwiązań będzie „zintegrowanie środowiska zawodowego, samodzielność w określaniu potrzeb i dalszego rozwoju tego zawodu, efektywniejsza współpraca z tym środowiskiem zawodowym, sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego”. „W efekcie długofalowym projektowana regulacja ma się przełożyć na poprawę jakości udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, a co za tym idzie bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów” – dodano.

Skomentuj