Senat/ Szef UdSC: nowelizacja ustawy o cudzoziemcach ułatwi pozyskiwanie pracowników

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach ułatwi pozyskiwanie pracowników, przede wszystkim z Ukrainy – podkreślił szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jarosław Szajner podczas prac w Senacie nad tą nowelizacją.

Przygotowana w MSWiA nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm w listopadzie. Proponowane zmiany przepisów mają na celu usprawnienie procesu udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy, zwłaszcza zezwoleń na pobyt i pracę.

We wtorek prace nad nowelą rozpoczął Senat. Rano senackie komisje: Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zarekomendowały jej przyjęcie i wniesienie do niej jedenastu poprawek, głównie o charakterze legislacyjnym.

Po południu senatorowie dyskutowali nad ustawą. Podczas obrad głos zabrał szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. „Procedury, które tu proponujemy, pozwolą na szybszy i łatwiejszy sposób pozyskiwania pracowników, przede wszystkim z Ukrainy” – powiedział Jarosław Szajner. Zwracał uwagę, że to obywatelom tego państwa w większości wydawane są zezwolenia.

Senator KP-PSL Jan Filip Libicki, pytał szefa Urzędu m.in. o to, dlaczego w noweli przewidziano różne tryby rozpatrywania wniosków złożonych przed wejściem w życie ustawy. Nowela przewiduje uproszczony tryb w stosunku do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r.

„Ta ustawa w pewnym sensie jest ustawa ratunkową dla spraw, które leżą w urzędach wojewódzkich ponad rok. To jest też związane z COVID-19, jak wiemy. Część urzędów działała hybrydowo, część była zamknięta, a wnioski wpływały” – odpowiedział Szajner. Jak tłumaczył, w ciągu roku, od złożenia wniosku, sytuacja cudzoziemców, również zawodowa, mogła ulec zmianie.

Podczas obrad zgłoszono wnioski legislacyjne, w związku z tym nowela ponownie trafi pod obrady komisji. Będzie głosowana pod koniec posiedzenia Senatu.

Jedno z zaproponowanych w noweli rozwiązań zakłada, że cudzoziemiec, aby dostać zezwolenie na pobyt i pracę, nie będzie musiał mieć zapewnionego miejsca zamieszkania ani źródła stabilnego i regularnego dochodu. Warunki te zastąpi wymóg otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia, nie niższego niż minimalne

Ponadto nowelizacja rozszerzy okoliczności niewymagające zmiany ani wydania nowego zezwolenia – tak, aby, nie było to konieczne również wtedy, gdy zmieni się nazwa stanowiska, na którym pracuje cudzoziemiec, lub zwiększy wymiar czasu jego pracy przy proporcjonalnym wzroście wynagrodzenia.

Kolejna zmiana ma przyspieszyć uzyskanie zezwolenia dla cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Zgodnie z przepisami noweli wykaz przedsiębiorców w drodze rozporządzenia określi minister właściwy ds. gospodarki. Wojewoda, rozpatrując wnioski o wydanie zezwolenia na pracę, będzie uwzględniał pierwszeństwo cudzoziemców mających pracować u przedsiębiorców, którzy znajdą się w tym wykazie.

Nowelizacja zakłada również ułatwienie wnioskowania o Kartę Polaka. Po jednej ze zmian wśród dowodów, które mogą potwierdzić spełnienie warunków do otrzymania tego dokumentu, znajdą się Karta Polaka rodzica lub jednego z dziadków wnioskodawcy.

Ponadto nowela wprowadzi przepis do ustawy o repatriacji, który upoważni Radę Ministrów do określenia w rozporządzeniu jednostek administracyjnych wchodzących w skład azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, których mieszkańcom może być wydana wiza krajowa w celu repatriacji.

Regulacja zakłada też wprowadzenie zmian dotyczących postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi poprzez wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy do 24 miesięcy.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu ustawy.

Skomentuj