Senat/ Ustawa wprowadzająca m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP wróci do komisji

Ustawa wprowadzająca m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) i 20 lat (kobiety) brali czynny udział w akcjach ratowniczych w związku ze zgłoszeniem poprawek ponownie trafi pod obrady senackiej komisji.

Senacka komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej ponownie zajmie się ustawą o ochotniczych strażach pożarnych. Powodem jest złożenie podczas drugiego czytania szeregu poprawek merytorycznych.

Podczas debaty senackiej grupę wspólnych poprawek zgłosili m.in. senator Krzysztof Kwiatkowski (niez.) i Ryszard Bober (PSL). Jak zaznaczył Kwiatkowski, poprawki te m.in. umożliwią objęcie ubezpieczeniem młodzieżowych drużyn pożarniczych, a także „regulują sprawę czasu umożliwiającego nabycie uprawnień do dodatku emerytalnego. „Uważamy, że ten czas może być trochę krótszy” – powiedział Kwiatkowski.

Dodał, że młodzieżowe drużyny pożarnicze są „wyjątkowym fenomenem” i „stanowią przyszłe kadrowe zaplecze dla jednostek OSP”. „Jestem przekonany, że ponad podziałami przyjmiemy tę ustawę, która stanowi symboliczne podziękowanie za wasze zaangażowanie, trud i – nie zapominajmy – także za ryzyko” – mówił.

Szereg poprawek złożył senator Stanisław Gawłowski (niez.). Jedna z nich dotyczy zrezygnowania z obowiązku podpisania umowy miedzy gminą a jednostką OSP działającą na jej terenie. Kolejna z poprawek dotyczy natomiast poszerzenia katalogu działalności ochotniczych straży pożarnych.

„Przy tych zapisach, które są obecnie (…), ochotnicze straże pożarne mogą zajmować się działalnością związana z ochroną życia, zdrowia, mienia lub środowiska” – mówił Gawłowski. Zwrócił też uwagę, że takie zawężenie powoduje, że jednostka prowadząca jedynie młodzieżową orkiestrę strażacką nie będzie mogła funkcjonować jako OSP.

W dyskusji wnioski o charakterze legislacyjnym złożyli także senatorowie: Jacek Bury (Polska 2050), Wiktor Durlak (PiS) i Marek Komorowski (PiS).

Senacka komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej na poniedziałkowym posiedzeniu opowiedziała się za przyjęciem części poprawek legislacyjnych i doprecyzowujących zgłoszonych w trakcie posiedzenia przez Biuro Legislacyjne Senatu. Senatorowie zarekomendowali także wprowadzenie dwóch poprawek merytorycznych, które zostały zaakceptowane przez resort spraw wewnętrznych i administracji.

Pierwsza z poprawek wskazuje, że od decyzji komendanta powiatowego PSP o przyznaniu świadczenia ratowniczego wnioskodawcy przysługuje odwołanie do właściwego komendanta wojewódzkiego PSP w terminach i na zasadach określonych w ustawie. Druga z poprawek polega na skreśleniu jednego z ustępów, zgodnie z którym działania strażaków ratowników OSP organizuje i koordynuje naczelnik wyznaczony przez zarząd ochotniczej straży pożarnej. Zapowiedziano także zgłoszenie kolejnych poprawek na posiedzeniu plenarnym Senatu.

Wcześniej wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, mówiąc o założeniach ustawy, podkreślał, że jest ona oczekiwana w środowisku. „Mamy niemal same dobre sygnały ze środowiska Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczące właśnie uregulowania ich praw, przyznania im dodatku emerytalnego” – powiedział.

Wąsik zaznaczył, że postulat wprowadzenia takiego świadczenia był formułowany od wielu lat. „Często zresztą składano takie obietnice i chyba przyszedł czas, żeby tę sprawę uregulować” – dodał.

Zapewnił, że regulacja została szeroko skonsultowana ze środowiskiem OSP, a wiele jej zapisów jest efektem tych rozmów i dyskusji. Wiceminister wyraził nadzieję, że ustawa w Senacie zyska nie gorsze poparcie niż w Sejmie, gdzie uchwalono ją niemal jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymującym się. Ustawę poparło 437 z 438 głosujących posłów. Od głosu wstrzymał się poseł KO, b. szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz.

Projekt o ochotniczych strażach pożarnych zakłada m.in. wprowadzenie świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych. Świadczenie ratownicze będzie wypłacane w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65. roku życia (w przypadku mężczyzn) oraz 60. roku życia (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Świadczenie przysługiwać będzie także ratownikowi górskiemu (ochotnikowi z TOPR i GOPR).

Projekt zakłada również wprowadzenie legitymacji strażaka ochotnika, która będzie umożliwiała korzystanie ze zniżek. Wzmocniona zostanie także ochrona prawna druhów ochotników. Uregulowane zostały też kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin. Dotyczy to sytuacji uszczerbku na zdrowiu lub śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych. Projekt wprowadza również możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy.

Zgodnie z projektem zasłużonym druhom OSP prezydent RP będzie mógł nadać Krzyż św. Floriana. Z rąk ministra spraw wewnętrznych strażacy OSP otrzymywać będą wyróżnienia w postaci Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”.

Skomentuj