Śląskie/ W I półroczu br. oddziały ZUS wypłaciły ponad 20 mln zł odszkodowań za wypadki przy pracy

2916 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy wypłaciły w pierwszym półroczu 2022 r. oddziały ZUS w woj. śląskim. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła ponad 20 mln zł – poinformowała regionalna rzeczniczka ZUS Beata Kopczyńska.

Jak wynika z danych ZUS, średnia wysokość wypłaconego świadczenia to około 7 tys. zł. Najwięcej jednorazowych odszkodowań zostało wypłaconych w oddziale ZUS w Rybniku – 836 na łączną kwotę blisko 5 mln zł. W oddziale ZUS w Bielsku-Białej poszkodowani w wypadkach otrzymali 393 jednorazowych świadczeń na kwotę 2,1 mln zł, natomiast na terenie chorzowskiego ZUS wypłacono 472 odszkodowań w łącznej wysokości blisko 3,8 mln zł.

W oddziale ZUS w Częstochowie wypłacono w I półroczu 2022 r. 255 jednorazowych odszkodowań na łączną sumę ponad 2,1 mln zł. W sosnowieckim oddziale ZUS liczba jednorazowych odszkodowań wyniosła 479 na kwotę 3,9 mln zł, natomiast oddział ZUS w Zabrzu wypłacił 3,7 mln zł na 481 odszkodowań.

Jednorazowe odszkodowanie jest przyznawane osobie, która z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. O takie odszkodowanie może ubiegać się osoba, która podlega ubezpieczeniu wypadkowemu. „Ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe zarówno dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, czy zlecenie, a także prowadzących działalność gospodarczą. Natomiast nie są nim objęci osoby, które pracują na umowę o dzieło. Zatem w tym ostatnim przypadku świadczenie to nie będzie przysługiwało” – zaznacza Kopczyńska.

Stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS (jeśli zostanie złożony sprzeciw wobec orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS lub prezes ZUS zgłosi zarzut wadliwości), gdy ubezpieczony zakończy leczenie i rehabilitację. Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności i nie można oczekiwać poprawy, natomiast długotrwały uszczerbek na zdrowiu powoduje upośledzenie czynności organizmu na dłużej niż 6 miesięcy, ale są szanse na poprawę.

Jednorazowe odszkodowanie wynosi 20 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Obecnie za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 1133 zł, to o 100 zł więcej niż w ubiegłym roku.

Przedstawiciele ZUS przypominają, że są sytuacje, kiedy nie każdy ubezpieczony może otrzymać jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego. Takiego świadczenia nie otrzyma np. osoba, jeśli wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez nią – umyślne lub z powodu rażącego niedbalstwa – przepisów, które dotyczą ochrony życia i zdrowia lub przyczyniła się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, ponieważ była nietrzeźwa albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Aby uzyskać odszkodowanie, należy złożyć do ZUS wniosek, do którego należy dołączyć m.in. wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający informację o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji wystawiony nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentację medyczną, a także protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub kartę wypadku.

„Jeśli wypadkowi ulegnie osoba zatrudniona na podstawie innej umowy niż umowa o pracę, np. na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, przeprowadzenie postępowania powypadkowego należy do obowiązków podmiotu, na rzecz którego wykonana była praca. Z kolei w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność lub współpracującej z taką osobą, albo zatrudnionej na podstawie umowy uaktywniającej, postępowanie powypadkowe przeprowadzi, właściwy ze względu na siedzibę prowadzenia działalności, Zakład Ubezpieczeń Społecznych” – wyjaśniła rzeczniczka.

Skomentuj