Stabilna sytuacja w branży nowoczesnych usług biznesowych – raport z najnowszego badania sektora

Pracodawcy z branży nowoczesnych usług biznesowych (NUB) są zadowoleni z poziomu wyszkolenia kadry. Według badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego, większość osób zatrudnionych w sektorze bierze udział w programach rozwojowych oferowanych przez przełożonych lub szkoli się we własnym zakresie. 31 marca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentuje wnioski z najnowszego raportu dla branży NUB.

Raport przedstawia wnioski z badań jakościowych, ilościowych oraz analizy źródeł wtórnych, na postawie których wiemy jak wygląda sytuacja w branży nowoczesnych usług biznesowych, ze szczególnym naciskiem na zapotrzebowanie na kompetencje oraz perspektywy rozwoju. Zgodnie z wynikami, aż 96 proc. badanych pracodawców oceniło, że kompetencje ich pracowników są zadowalające. Wśród kadry 87 proc. respondentów zadeklarowało, że czują się dobrze przygotowani przez szkoły i uczelnie do wykonywania zadań zawodowych, przy czym warto zaznaczyć, że 86 proc. osób pracujących w sektorze nowoczesnych usług biznesowych posiada wyższe wykształcenie, a 13 proc. średnie.

„Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od lat monitoruje rynek pracy śledząc zachodzące na nim zmiany. Kwestia niezbędnych na rynku kompetencji jest dla nas szczególnie istotna. Jednym z kluczowych obszarów działania PARP jest wsparcie usług rozwojowych dla przedsiębiorców i ich pracowników. Ściśle przyglądamy się także specyficznym potrzebom poszczególnych branż i wspólnie z Radami Sektorowymi ds. Kompetencji dostarczamy narzędzia niezbędne do ich rozwoju – mówi Dariusz Budrowski, prezes PARP i dodaje: na podstawie badania branżowego sektora nowoczesnych usług biznesowych wiemy, że aż 70% pracodawców w ciągu ostatnich 12 miesięcy wspierało rozwój kompetencji swoich pracowników, a w najbliższych 3 latach w tym sektorze największy wzrost zatrudnienia będzie dotyczył stanowisk pracy związanych z obsługą klienta, kontrolingiem oraz księgowością. Ta wiedza pozwala nam odpowiednio przygotować ofertę szkoleń i doradztwa”.

Czy branża potrzebuje nowych pracowników

Zgodnie z wynikami badań – realizowanymi od stycznia do czerwca 2021 r. – zdecydowana większość pracodawców zadeklarowała, że nie poszukiwała nowych pracowników. Pracodawcy nie planowali również większych zmian w zatrudnieniu na kluczowych stanowiskach w ciągu najbliższych 3 lat od czasu przeprowadzenia badania. W perspektywie długookresowej, 2 proc. pracodawców prognozuje, że w ich firmach wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy. Przedsiębiorcy tłumaczą tę potrzebę tym, że cudzoziemcy posiadają wysokie umiejętności językowe, wysokie kwalifikacje oraz charakteryzują się dużym zaangażowaniem.

Doszkalanie kadry

W prawie połowie badanych firm z branży (45 proc.) oceniało się, jakich umiejętności potrzebują pracownicy. Około 1/5 pracodawców deklarowała, że w ich firmach przeprowadza się takie oceny co najmniej raz w roku, 23 proc. oceniło, że rzadziej. Badani pracownicy deklarowali, że głównymi metodami oceny ich kompetencji jest rozmowa z przełożonymi (71 proc.), weryfikacja realizacji postawionych celów oraz ocena opisowa (po 26 proc.).

Rozwijanie kompetencji zatrudnionych pracowników deklarowało 70 proc. pracodawców z branży NUB. Najbardziej popularną formą szkoleniową były instruktaże (35 proc.), kursy e-learningowe (33 proc.) oraz kursy i szkolenia wewnętrzne (29 proc.). Jednocześnie niecała połowa badanych (48 proc.) pracowników uczestniczyła, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, w jakiejś formie rozwoju zawodowego, a 71 proc. ankietowanych w tym samym czasie podnosiło kompetencje poprzez samokształcenie.

Niewiele ponad 40 proc. z ankietowanych pracodawców zadeklarowało, że rozważa w perspektywie do 2024 roku zainwestowanie lub zwiększenie inwestycji w rozwój umiejętności pracowników. W szczególności wskazywali na to przedstawiciele dużych firm (58 proc.) oraz przedsiębiorstw, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadziły jakiekolwiek innowacje (51 proc.).

W ocenie pracodawców, w ciągu najbliższych 3 lat, znaczenie poszczególnych kompetencji potrzebnych do pracy na poszczególnych kluczowych stanowiskach w branży NUB, znacząco się nie zmieni. W niewielkim stopniu będzie jedynie rosła rola kompetencji specyficznych zawodowych oraz umiejętności społecznych i analitycznych.

Przyszłość sektora

Plany przedsiębiorców na kolejne 3 lata dotyczą przede wszystkim podwyższenia średniej marży sprzedaży (31 proc. wskazań), inwestycji w rozwój technologii i oprogramowania, inwestycji w umiejętności pracowników oraz innowacyjność (po 20 proc. wskazań). Jednocześnie eksperci branżowi wskazują na cztery możliwe scenariusze rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Najkorzystniejszy dla przedsiębiorstw i pracowników byłby ten, zakładający wysoki poziom automatyzacji i rozwiązań opartych o mechanizmy sztucznej inteligencji oraz niski poziom tworzenia i dostarczania usług o dużej wartości dodanej dla klienta. Najgorsze przewidywania dla sektora zakładają niski poziom automatyzacji i słabo rozwiniętą sztuczną inteligencję. Eksperci podkreślają, że ważne jest wdrażanie już teraz innowacyjnych rozwiązań oraz szukanie nowych sposobów usprawniania branży i rozwoju pracowników.

Gdzie po więcej informacji?

Szczegółowe wnioski z raportu zostaną zaprezentowane 31 marca 2022 r. podczas spotkania online w ramach „Branżowych czwartków”. Cykl skierowany jest do przedsiębiorców, pracowników, przedstawicieli instytucji edukacyjnych oraz analityków.

Formularz zapisu na poszczególne wydarzenia, znajdują się na stronie internetowej PARP pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/wydarzenia-bkl.

Źródło informacji: PARP

 

Skomentuj