Urlopy dla rodziców, a obecny stan prawny

Urlopy dla rodziców, a obecny stan prawny

Urlopy zwłaszcza dla młodych rodziców są kwestią priorytetową. Warto w związku z tym przyjrzeć się bliżej obowiązującym regulacjom.

Podstawą prawną odnoszącą się do urlopów przysługujących rodzicom dziecka jest Kodeks pracy oraz akty prawne takie jak np.: ustawa z dnia ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (J.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 372, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączonych do takich wniosków (Dz. U. poz. 2243).

W obecnym stanie prawnym obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka. Jest to urlop macierzyński – 20 tygodni oraz urlop rodzicielski – 32 tygodnie. Łącznie daje nam to 52 tygodnie urlopu.

Urlop macierzyński

Wymiar urlopu macierzyńskiego zależny jest od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi:

  • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać 6 tygodni urlopu.

Urlop macierzyński jest obowiązkowy oraz płatny. 

Jednak w przypadku, gdy pracownica wykorzystała po porodzie minimum 14 tygodni tego urlopu, ma prawo zrezygnować z pozostałej jego części i powrócić do pracy. Pod warunkiem, że pozostała część urlopu będzie wykorzystana przez ojca wychowującego dziecko.

Ojciec wychowujący dziecko, który może wykorzystać pozostałą część urlopu musi być  pracownikiem, albo musi być ubezpieczony i w celu opieki nad dzieckiem przerwał działalność zarobkową. Opiekę może także sprawować inny członek najbliższej rodziny, który jest pracownikiem albo ubezpieczonym. 

Urlop macierzyński może zostać przerwany, jeżeli matka dziecka po wykorzystaniu 8 tygodni urlopu po porodzie przebywa w szpitalu, a jej stan zdrowia uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem. W takim przypadku pozostałą część urlopu wykorzystuje ojciec wychowujący dziecko lub inny członek najbliższej rodziny.

Innymi przypadkami, w których ojciec wychowujący dziecko lub członek najbliższej rodziny ma prawo do skorzystania z urlopu macierzyńskiego są: śmierć matki dziecka, porzucenie przez matkę swojego dziecka lub jeżeli straciła ona zdolność do samodzielnej egzystencji.

Urlop macierzyński rozpoczyna się automatycznie w dniu narodzin dziecka. Matka dziecka powinnaś powiadomić o tym pracodawcę. W przypadku, jeśli zamierza skorzystać z części urlopu przed porodem, powinna złożyć odpowiedni wniosek. W każdej sytuacji, gdy matka dziecka stara się o kolejne urlopy powinna wnioskować w ciągu 21 dni przed jego rozpoczęciem.

Skomentuj