Wymagania dla organizatorów Imprez Sylwestrowych

Okres świąteczno-noworoczny obfituje w uroczystości podczas których należy zachować szczególne bezpieczeństwo. Wymagania stawiane są zwłaszcza organizatorom imprez z udziałem ponad 50 osób, w tym bali sylwestrowych.

Organizator imprezy przed jej rozpoczęciem powinien przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo pożarowe i sprawdzić warunki jego przestrzegania w obiekcie.

Organizator imprezy powinien zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji ludzi w przypadku zagrożenia, a w szczególności:

 • Co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń, w których przebywać może więcej niż 50 osób, lub których powierzchnia przekracza 300 m2, z drzwiami o szerokości dostosowanej do liczby osób mogących przebywać jednocześnie w pomieszczeniu, licząc 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m na każde drzwi o wymaganym kierunku otwierania się zgodnie z kierunkiem ewakuacji,
 • Odległości od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia z pomieszczenia – nie może przekraczać ona 40 m,
 • Odległości od wyjścia z pomieszczenia do drzwi klatki schodowej lub drzwi prowadzących na zewnątrz budynku – dopuszczalna odległości maksymalnie 20 m, aczkolwiek z uwagi na możliwą ewakuacje jednocześnie ponad 50 osób zalecana jest odległość 10 m,
 • Zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych – nie zastawiania ich, nie składowania na nich materiałów palnych itp.,
 • Zapewnienie łatwości otwierania drzwi ewakuacyjnych pomieszczeń na klatki schodowe, z klatek schodowych i na zewnątrz budynku.

Uwaga!

W przypadku wystroju wnętrz nie należy stosować elementów wyposażenia, dekoracji i wykładzin podłogowych z materiałów i wyrobów łatwo zapalnych. Zakazuje się także stosowania na drogach komunikacji ogólnej (służących celom ewakuacji) materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych.

Organizator imprezy powinien zadbać o sprawność działania urządzeń przeciwpożarowych, które stanowią zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu, takich jak:

 • systemów sygnalizacji przeciwpożarowej,
 • dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
 • sprzętu gaśniczego,
 • hydrantów wewnętrznych,
 • telefonów umożliwiających łączność z najbliższą jednostką Państwowej Straży Pożarnej.

Ważne jest również zapewnienie łatwego dostępu do:

 • gaśnic,
 • miejsc uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych,
 • przeciwpożarowych wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kierunków instalacji gazowej,
 • wyjść ewakuacyjnych,
 • widocznego wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru.

Ważne!

Drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania i uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, telefonów, przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz gaśnic powinny być oznakowane zgodnie z Polskimi Normami.

Przy organizacji imprez zasadniczym zadaniem organizatora jest zapewnienie znajomości przez pracowników obsługi i służbę ochrony obiektu – zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, a w szczególności:

 • Zasad organizacji i prowadzenia ewakuacji,
 • Sposobu alarmowania Państwowej Straży Pożarnej lub służb ratowniczych działających w obiekcie,
 • Zasad użycia gaśnic i uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiekcie.

Oprócz wyżej wymienionych wymagań organizator imprezy powinien również zapewnić:

 1. Przejezdność dróg pożarowych i dostęp do obiektu dla jednostek ratowniczych,
 2. Właściwy dobór i wykonanie ogrzewania oraz instalacji elektroenergetycznych,
 3. Aktualne badania instalacji elektrycznych i odgromowych.

Na co w trakcie trwania imprezy należy zwrócić uwagę?

W trakcie trwania imprezy należy zwrócić uwagę na:

 1. Zapewnienie stałego nadzoru nad przebiegiem imprezy przez wyznaczone służby lub osoby, zapoznane z zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia,
 2. Przestrzeganie zakazu używania ognia otwartego i palenia tytoniu w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych,
 3. Utrzymanie drożności dróg ewakuacyjnych i możliwości natychmiastowego otwarcia wszystkich drzwi ewakuacyjnych,
 4. Zapewnienie przejezdności dróg pożarowych i dostępu do obiektu dla jednostek ratowniczych,
 5. Sprawność i jakość połączeń elektrycznych urządzeń nagłaśniających i oświetleniowych,
 6. Zachowanie bezpieczeństwa podczas stosowania efektów specjalnych,
 7. Przestrzeganie zakazu stosowania efektów pirotechnicznych wewnątrz pomieszczeń,
 8. Stosowanie się do postanowień instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych, w której określony jest sposób bezpiecznego użytkowania,
 9. Przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa przez uczestników imprezy.

Imprezy masowe

Wiele miast w noc sylwestrową i nie tylko organizuje imprezy masowe. Co należy rozumieć pod pojęciem imprezy masowej?

Szczegółowa definicja imprezy masowej znajduje się w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1160). Zgodnie z tą ustawą poprzez imprezę masową rozumie się imprezę artystyczno-rozrywkową lub sportową, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi – nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy – nie mniej niż 500 dla imprezy artystyczno-rozrywkowej oraz nie mniej niż 300 dla imprezy sportowej (nie dotyczy imprez odbywających się w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach, także imprez organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami, organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, imprez sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych oraz sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym).

Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze, ale także na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej. 

Organizator imprezy masowej musi spełniać określone wymogi w zakresie:

 • Zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie, 
 • Ochrony porządku publicznego, 
 • Zabezpieczenia imprezy pod kątem medycznym,
 • Zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi. 

Oprócz tego organizator imprezy powinien przede wszystkim zapewnić:

 • Spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach budowlanych, sanitarnych i dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
 • Służbę porządkową i informacyjną,
 • Pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne,
 • Drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd jednostkom ratowniczo-gaśniczym i innym służbom interwencyjnym,
 • Warunki do zorganizowania łączności pomiędzy służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
 • Sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne przy zabezpieczeniu działań ratowniczo-gaśniczych,
 • Uzyskanie zezwolenia od właściwego terenowo organu administracji samorządowej na przeprowadzenie imprezy masowej.

Przy organizacji imprez z użyciem wyrobów pirotechnicznych należy dodatkowo uwzględnić następujący zasady:

 1. Pokazy powinny być organizowane na otwartym terenie, przy czym minimalna odległość stanowisk odpalania materiałów z ukierunkowaniem na otwartą przestrzeń nie powinna być mniejsza niż 25 m od budynków i 50 m od miejsc dla publiczności,
 2. Lokalizacja miejsca pokazów powinna uwzględniać spełnienie wymogów co do odległości od terenów leśnych, stogów itp., wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Zapamiętaj!

Podczas ewakuacji:

 1. Należy podporządkować się poleceniom osób odpowiedzialnych za przebieg ewakuacji,
 2. Należy kierować się do wyjść ewakuacyjnych zgodnie z kierunkiem znaków ewakuacyjnych lub instrukcji przekazywanych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy,
 3. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej ze względu na mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. Usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie – sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu,
 4. Po opuszczeniu obiektu wolno wrócić do niego dopiero po uzyskaniu zgody osób kierujących ewakuacją,
 5. W czasie ewakuacji nie wolno używać wind.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1160),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719).

Źródło:

 1. www.straz.gov.pl

Skomentuj