Wypadki przy pracy w 2021 r. – ostateczne dane

W minionym roku osobą najczęściej poszkodowaną w wypadku przy pracy był mężczyzna, pracujący jako operator maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych, w wieku 30-49 lat ze stażem pracy krótszym niż 1 rok – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Publikowanie tych danych ma przysłużyć się poprawie BHP w firmach.

Prezentowane przez GUS dane dotyczą pracujących w gospodarce narodowej, z wyłączeniem pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie oraz jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, w których informacje dotyczą tylko pracowników cywilnych.

W minionym roku zgłoszono 68777 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 219 poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych, a 375 w wypadkach ciężkich. W porównaniu do 2020 r. odnotowano wzrost ilości wypadków przy pracy o 9,6%, warto podkreślić również, że ilość wypadków śmiertelnych wzrosła o 15,3%.

Przyczyny wypadków przy pracy

Jak czytamy w raporcie Urzędu Statystycznego to właśnie rozpoznanie przyczyn niebezpiecznego zdarzenia jest początkiem działań zmierzających do poprawy warunków pracy. Analiza tych danych może być przydatna dla działań profilaktycznych i pozwala na formułowanie wniosków, które powinny być zależne głównie od przyczyn zaistnienia, a nie od skutków wypadku.

Najczęstszą przyczyną powodującą wypadki przy pracy było nieprawidłowe zachowanie się pracownika (60,8% wszystkich przyczyn), w tym niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności (25,7%) i zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem (23,6%). Nieprawidłowe zachowanie się pracownika było również najczęstszą przyczyną wypadków śmiertelnych i ciężkich (odpowiednio 35,2% oraz 39,3%).

Przyczyny wypadków w 2021 r. ogółem:

  • nieprawidłowe zachowanie się pracownika – 84132,
  • niewłaściwy stan czynnika materialnego – 11695,
  • brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika – 9573,
  • niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika – 9260,
  • niewłaściwa organizacja stanowiska pracy – 7827,
  • niewłaściwa organizacja pracy – 5991,
  • inne przyczyny – 5317,
  • niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika – 2409,
  • nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika – 2218.

Wypadkowość a rodzaj działalności

Wskaźnik wypadkowości (poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie) w 2021 r. wyniósł 4,75 (dla mężczyzn – 5,58, a dla kobiet – 3,79).

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie (15,61) oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (13,43), a najniższy w sekcji informacja i komunikacja (0,67) oraz pozostała działalność usługowa (1,08).

Poszkodowani w wypadkach przy pracy według sektorów w 2021 r.:

Sektor Poszkodowani ogółem Poszkodowani w wypadkach śmiertelnych Poszkodowani w wypadkach ciężkich
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 855 10 10

Górnictwo i wydobywanie

 

2080 11 11

Przetwórstwo przemysłowe

 

23655 48 179

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę

 

646 4 8

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja

 

2222 9 13
Budownictwo 4108 53 66

Handel; naprawa pojazdów samochodowych

 

9089 20 30

Transport i gospodarka magazynowa

 

5777 37 21

Zakwaterowanie i gastronomia

 

816 2 4

Informacja i komunikacja

 

288 1

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

 

418 1

Obsługa rynku nieruchomości

 

612 3

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 

952 3 2

Administrowanie i działalność wspierająca

 

2762 8 12

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

 

2784 4 5

Edukacja

 

3371 5 3

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

 

7365 4 4

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

 

621 1

Pozostała działalność usługowa

 

353 2

           

Wypadki przy pracy – podział na województwa

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: podlaskim (6,48), opolskim (6,31) oraz warmińsko-mazurskim (6,16), a najniższy w województwie mazowieckim (3,62) i małopolskim (3,86). Jak to się przekłada na konkretne liczby?

Województwo Wypadki przy pracy ogółem Wypadki ze skutkiem śmiertelnym Wypadki ze skutkiem ciężkim

Dolnośląskie

 

6243 21 36

Kujawsko-pomorskie

 

3902 6 18

Lubelskie

 

2973 10 11

Lubuskie

 

1750 3 9

Łódzkie

 

4390 10 29

Małopolskie

 

4724 16 25

Mazowieckie

 

8821 30 38

Opolskie

 

1851

6

 

20

Podkarpackie

 

2848 11 14

Podlaskie

 

2110 6 13

Pomorskie

 

4333 15 29

Śląskie

 

9966 37 40

Świętokrzyskie

 

1795 4 21

Warmińsko-mazurskie

 

2412 4 13

Wielkopolskie

 

7645 27 49

Zachodniopomorskie

 

3014 13 10

Wypadki zbiorowe

W 2021 r. zgłoszono 167 wypadków zbiorowych, które stanowiły 0,2% ogólnej liczby wypadków. W wypadkach zbiorowych zostały poszkodowane 372 osoby. Spośród osób poszkodowanych w wypadkach zbiorowych 4,8% poniosło śmierć, a 5,1% doznało ciężkich uszkodzeń ciała.

Charakterystyka poszkodowanego

W minionym roku wypadkom najczęściej ulegali mężczyźni – 62,9% ogólnej liczby osób poszkodowanych. Stanowili oni również większość wśród poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych (95,9%) oraz w wypadkach ciężkich (89,1%). Najwyższy udział mężczyzn poszkodowanych w wypadkach przy pracy odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe (41,9%), natomiast najwyższy udział kobiet odnotowano w sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna (23,0%).

Najczęściej wypadkom ulegały osoby w wieku 30-39 lat oraz 40-49 lat (po 24,8% poszkodowanych), a najrzadziej osoby w wieku 17 lat i mniej (0,1% poszkodowanych). Wypadkom śmiertelnym oraz ciężkim najczęściej ulegały osoby w wieku 40-49 lat (odpowiednio 21,0% oraz 23,7%).

Wypadkom ulegali głównie pracownicy ze stażem pracy wynoszącym 1 rok i mniej (29,9% poszkodowanych).

Staż pracy również przekłada się na statystykę wypadków śmiertelnych i ciężkich.  Najczęściej dochodziło do nich wśród osób ze stażem pracy 1 rok i mniej (odpowiednio 35,2% i 30,9%), spośród których najwyższy udział osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych odnotowano w sekcji budownictwo (28,6%), a w wypadkach ciężkich – w sekcji przetwórstwo przemysłowe (50,9%).

Najwięcej osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy pracowało jako operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych (11,1% poszkodowanych ogółem) oraz jako robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (odpowiednio 10,4%).

Wypadkom śmiertelnym najczęściej ulegali kierowcy i operatorzy pojazdów (21,0%), a wypadkom ciężkim – robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (17,6%).

Źródło danych:

GUS

Skomentuj