Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Na podstawie wypowiedzenia zmieniającego następuje zmiana warunków pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Najczęściej ten rodzaj wypowiedzenia wpływa niekorzystnie na warunki zatrudnienia pracownika.

Jakie warunki musi spełnić wypowiedzenie zmieniające?

Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

Wypowiedzenie zmieniające:

 • powinno zostać doręczone w formie pisemnej;
 • powinno zawierać nowe warunki pracy/płacy;
 • powinno zawierać pouczenie o możliwości odmówienia przyjęcia proponowanych warunków pracy przed upływem połowy okresu wypowiedzenia;
 • jeśli dotyczy umowy na czas nieokreślony powinno zawierać przyczynę wypowiedzenia;
 • powinno zawierać pouczenie o prawie do odwołania się do sądu pracy;
 • zachować okres i termin wypowiedzenia.

W razie braku pouczenia o możliwości odmówienia przyjęcia proponowanych warunków pracy przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki.

Zaskarżenie wypowiedzenia

Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia do sądu pracy. Zaskarżenie nie jest jednoznaczne z odmową proponowanych warunków pracy, ale również nie oznacza rozwiązania stosunku pracy.

Skierowanie pracownika do innej pracy bez wypowiedzenia zmieniającego

Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę, kiedy:

 • występują uzasadnione potrzeby pracodawcy,
 • okres wykonywania innej pracy nie przekracza 3 miesięcy w roku kalendarzowym,
 • nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia,
 • odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Wypowiedzenie zmieniające pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego (jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku).

Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

 • wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy;
 • stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Więcej o ochronie pracowników w wieku przedemerytalnym w tekście – Przedemerytalna ochrona stosunku pracy

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. Uz 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)

Źródło pomocnicze:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia

https://zielonalinia.gov.pl/

Skomentuj