Wytyczne dla zakładów przemysłowych w trakcie epidemii

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Rozwoju przygotowało wytyczne w zakresie funkcjonowania zakładów przemysłowych.

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom zakładów przemysłowych i pracownikom innych firm przebywającym na terenie tych zakładów przemysłowych.
 2. Uniknięcie zakażenia pracowników przez osoby z zewnątrz – dostawcy, klienci.
 3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie zakładu przemysłowego, celem umożliwienia identyfikacji pracowników, którzy będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia
 4. Utrzymanie możliwości funkcjonowania zakładów przemysłowych i świadczenia w nich pracy z zapewnieniem dostaw niezbędnych mediów i surowców również w warunkach prowadzenia kordonu sanitarnego.

W związku z powyższym przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie następujących procedur:

 1. Procedury zapobiegawcze: identyfikacja obecności wirusa u pracowników.
 2. Procedury ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa.
 3. Procedury w przypadku stwierdzenia zarażenia wirusem wśród pracowników.

Procedury nie są obligatoryjne i niestosowanie się do nich nie powoduje sankcji karnych. Uwzględniając konieczność zachowania ciągłości produkcji zasadne jest, aby poszczególne elementy procedur zostały wdrożone jak najszybciej, przy czym obiektywny brak możliwości natychmiastowego wdrożenia części procedur nie powinien wstrzymywać wdrożenia pozostałych ich części.

PRIORYTETOWE REKOMENDACJE

A. Procedury zapobiegawcze: identyfikacja obecności wirusa u pracowników.

 1. Pracownicy z objawami nie mogą przychodzić do pracy. Nakazuje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Wdrożenie bezdotykowego mierzenia temperatury u pracowników i gości przy wejściu do zakładu. Mierzenie temperatury odbywa się, w miarę możliwości, poza budynkiem zakładowym, a pracownicy stojąc w kolejce muszą zachowywać  1,5-metrowy odstęp. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 38 stopni C), dana osoba nie może zostać wpuszczona na teren zakładu. W takim przypadku, nakazuje się stosowanie do zaleceń GIS. W okresie przejściowym, przed zakupem termometrów przez zakład, zaleca się mierzenie temperatury przez pracowników na własną rękę.
 3. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie COVID-19  poza zakładem pracy musi zgłosić taki fakt do pracodawcy.

B. Procedury ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa.

 1. Zapewnienie ochrony twarzy i rąk dla pracowników zakładu.

Do ochrony twarzy zaliczają się m.in. szyby ochronne (dla obsługi klienta), bariery odległościowe, przyłbice ochronne, maseczki ochronne i inne narzędzia lub sposoby zapewniające odizolowanie pracownika od możliwości zakażenia się od osób zarażonych.

Uwaga: Zakazuje się wykorzystania maseczek medycznych, w celu zapewnienia odpowiedniej ich ilości dla szpitali. Zaleca się firmom kupowanie maseczek wielorazowych, maseczek o standardzie ochrony przemysłowym (94% lub niższym), a także stosowanie innych wymienionych wcześniej metod ochrony twarzy i rąk.

 1. Obowiązek noszenia maseczek przez zewnętrznych dostawców i gości, którzy poruszają się po terenie zakładu.
 2. Obowiązek zapewnienia utrzymania odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy pracownikami.
 3. Zapewnienie pracownikom dostępu do płynu dezynfekcyjnego, szczególnie przy wejściu do zakładu pracy.
 4. Maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych, w tym:
 • Wprowadzenie różnych godzin przerw.
 • Ograniczenie liczby miejsc na stołówce (maksymalnie jedna osoba siedząca przy stoliku lub zachowanie 3 metrów odległości pomiędzy pracownikami).
 • Maksymalne ograniczenie liczby osób, które muszą korzystać z szatni/łaźni na terenie firmy do osób, które obejmują stanowiska pracy powodujące znaczne zabrudzenie ciała i odzieży.
 1. Zawieszenie wykonywania obligatoryjnych badań okresowych pracowników oraz okresowych szkoleń. Wszelkie szkolenia powinny być wykonywane w trybie online, z wyjątkiem tych, których nie można przeprowadzać w sposób zdalny.

C. Procedury w przypadku stwierdzenia zarażenia wirusem wśród pracowników.

 1. Gromadzenie przez zakład informacji dot. przypisania pracowników do konkretnych stanowisk lub obszarów pracy.
 2. Poinformowanie pracowników o sytuacji związanej z osobami zakażonymi.
 3. Dezynfekcja całej sekcji zakładu w której przebywał zarażony pracownik i określenie, czy któreś z części budynku powinny zostać wykluczone na dłuższy okres czasu.
 4. Ustalenie, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Utworzenie procedury na wypadek zamknięcia zakładu przemysłowego w związku ze stanem epidemii decyzją administracyjną lub powszechnie obowiązującym źródłem prawa. W przypadku konieczności całkowitego wstrzymania produkcji, utrzymanie dostępności infrastruktury krytycznej podczas postoju produkcyjnego. 

POZOSTAŁE REKOMENDACJE

A. Procedury zapobiegawcze: identyfikacja obecności wirusa u pracowników.

 1. Wprowadzenie codziennych procedur zbierania poświadczonych przez pracownika oświadczeń (kwestionariuszy) o stanie zdrowia, w szczególności o braku występowania objawów chorobowych u pracownika oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.

B. Procedury ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa.

 1. Wprowadzenie ograniczeń w kontakcie pomiędzy pracownikami poprzez zmianę systemu pracy:
 • Stworzenie małych zespołów, z których każdy podczas zmiany pracuje w izolacji od pozostałych.
 • Dopasowanie pracy zmianowej w ten sposób, aby zespoły nie miały ze sobą fizycznego kontaktu.
 • Wprowadzenie pracy zdalnej dla wszystkich stanowisk gdzie jest to możliwie, ograniczenie do niezbędnego minimum liczby pracowników niezbędnych do utrzymania operacji.
 • Wprowadzenie różnych godzin rozpoczynania i kończenia pracy oraz przerw śniadaniowych oraz wprowadzenie możliwości odbywania przerw śniadaniowych przy stanowisku pracy.
 • Ograniczenie  możliwości przebywania osób w pomieszczeniach socjalnych.
 1. Ograniczenia dotyczące współpracy zewnętrznej – zawieszenie delegacji i spotkań zewnętrznych.
 2. Odprawy pracownicze powinny odbywać się na wolnym powietrzu, a spotkania i narady wewnętrzne, jeśli są niezbędne, powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach lub drzwiach.
 3. Przekazanie pracownikom zaleceń dotyczących częstego mycia rąk i unikania powitań poprzez podanie ręki.
 4. Wdrożenie procedur prewencyjnego odkażania, w tym:
 • Zdefiniowanie  miejsc (wejścia, główne ciągi komunikacyjne, szatnie, jadalnie), sposobu realizacji i częstotliwość w zależności od ruchu i ilości osób oraz punktów styku (klamki, poręcze, systemy sterowania DCS, stacje operatorskie, biurka, pulpity – dezynfekcja co najmniej raz na zmianę).

C. Procedury w przypadku stwierdzenia zarażenia wirusem wśród pracowników.

 1. Zalecenie 2-tygodniowej pracy zdalnej (lub wstrzymanie się od pracy) dla pracowników, którzy mieli bezpośrednią styczność z zakażonym pracownikiem i w razie potrzeby uruchomienie personelu rezerwowego. Jeśli po tym czasie nie wystąpią objawy choroby, pracownicy mogą wrócić do pracy na terenie zakładu.

Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego dla zakładów pracy

KWESTIONARIUSZ
oceny ryzyka epidemiologicznego
Nazwa Zakładu

Szanowna Pani,
Szanowny Panie,

Mając na względzie potrzebę zachowania ochrony zdrowia osób przebywających na terenie zakładu pracy Nazwa zakładu pracy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie kwestionariusza.

Pani/Pana
Imię i nazwisko:

 1. Czy został/a Pani/Pan lub osoba w Pani/Pana najbliższym otoczeniu poddana kwarantannie?
  Tak                                               Nie
 2. Czy w Pani/Pana najbliższym otoczeniu jest potwierdzony przypadek COVID-19?
  Tak                                               Nie
 3. Czy zdiagnozowano u Pani/Pana przypadek choroby  COVID-19?
  Tak                                               Nie
 4. Czy obserwuje Pani/Pan u siebie któryś z wymienionych objawów?

gorączka (powyżej 38*C)

 Tak                                 Nie

kaszel

 Tak                                 Nie

duszność

 Tak                                 Nie

problemy z oddychaniem

 Tak                                 Nie

ból mięśni

 Tak                                 Nie

zmęczenie

 Tak                                 Nie

katar

 Tak                                 Nie

biegunka

 Tak                                 Nie

ból gardła

 Tak                                 Nie

Oświadczam, że podane powyżej informacje są zgodne z prawdą.

Data i godzina                                                                                                  Podpis

Źródło:

 1. Podstrona Serwisu Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/rozwoj

Skomentuj