Zadbajmy o bezpieczeństwo w noc sylwestrową

Co roku w okresie noworocznym mają miejsce wypadki podczas odpalania fajerwerków. Ich najczęstszą przyczyną jest nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy także o zasadach bezpieczeństwa w związku z trwającą w dalszym ciągu epidemią COVID-19.

Fajerwerki zawierają materiały wybuchowe i choć służą do celów rozrywkowych i są przeznaczone do użytkowania, mogą być bardzo niebezpieczne.

Polskie prawo zakazuje używania fajerwerków (wyrobów pirotechnicznych) w miejscach publicznych, z wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. W niektórych gminach wprowadzono okresowe ograniczania w stosowaniu materiałów pirotechnicznych, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, w okresie objętym zakazem ich stosowania, zgodę na używanie materiałów pirotechnicznych wydaje właściwy wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Jak kupować fajerwerki?

Tyko osoby pełnoletnie mogą kupować fajerwerki. Sprzedaż osobom poniżej 18 roku życia podlega karze nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.

Wyrób pirotechniczny musi być oznakowany znakiem CE, obok którego musi znajdować się numer (4 cyfry) jednostki notyfikowanej biorącej udział w procesie oceny zgodności.

Ponadto, etykieta wyrobu powinna zawierać:

 • nazwę wyrobu i klasę,
 • nazwę i adres producenta lub importera,
 • ostrzeżenia i informację dotyczące bezpiecznego używania i przechowywania,
 • określenie rodzaju miejsc, w których jest dozwolone używanie wyrobu pirotechnicznego,
 • wskazanie minimalnej bezpiecznej dla użytkowania odległości używania wyrobu,
 • informację o dopuszczalnym wieku użytkowników (18 lat).

Do wyrobu powinna być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca wymagania dotyczące bezpiecznego użytkowania, w tym sposób zapalenia wyrobu oraz informacje o akcesoriach potrzebnych do bezpiecznego działania wyrobu.

Przed zakupem należy upewnić się czy produkt nie jest uszkodzony. Jeśli opakowanie ma pęknięcia, rozdarcia, wgniecenia lub wybrzuszenia albo wysypuje się z niego materiał pirotechniczny – nie należy go kupować.

Sprzedaż fajerwerków może być prowadzona nie tylko w sklepach, ale też w pomieszczeniach tymczasowych, jednak nie dłużej niż 21 dni w roku. Maksymalna dozwolona ilość wyrobów w takich miejscach to 300 kg. Mogą być one zlokalizowane np. na bazarach czy targowiskach, o ile spełniają określone wymogi.

O czym musisz pamiętać używając fajerwerków?

 1. zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi,
 2. dokładnie obejrzyj obudowę, sprawdzając czy nie jest uszkodzona lub czy nie wysypuje się z niej materiał pirotechniczny,
 3. fajerwerki odpalaj stojąc z boku i trzymając źródło ognia w wyciągniętej ręce. Nigdy się nad nim nie pochylaj – unikniesz wystrzału w twarz, który może być śmiertelny,
 4. zachowuj bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Oddal się natychmiast po odpaleniu, uchroni cię to przed oparzeniem lub ogłuszeniem,
 5. petardy, rakiety, fontanny itp. odpalaj wyłącznie na dużych, otwartych przestrzeniach. Bliskość drzew lub linii energetycznych grozi pożarem,
 6. niewypał – nie wracaj do niego ani nie odpalaj go ponownie. Odczekaj co najmniej 15 minut, po czym umieść niewypał w pojemniku z zimną wodą. Nie podchodź wcześniej – w każdej chwili może nastąpić opóźniony zapłon,
 7. nigdy nie rzucaj petardą – możesz kogoś trafić,
 8. nie odpalaj petard w ręku – możesz przez to stracić palce,
 9. fajerwerki odpalaj pojedynczo. Nigdy kilka jednocześnie,
 10. uważaj na zimne ognie – pręt może nagrzać się do temperatury 650°. Po wypaleniu odłóż go do pojemnika z zimną wodą,
 11. patyk w rakiecie nie służy do trzymania ani wbijania w ziemię. Jest on wyłącznie stabilizatorem lotu. Rakiety należy odpalać z rur wsuniętych w podłoże (najlepiej z grubej tektury) bądź przytwierdzonych tak, by nie mogły się przewrócić. Nie stosuj do tego celu butelek,
 12. nie trzymaj fajerwerków w kieszeniach. Mogą tam wybuchnąć.

 Jakie kary grożą za niewłaściwe użytkowanie fajerwerków?

Niewłaściwe używanie fajerwerków jest wykroczeniem i podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności. Jeżeli zatem:

 • zakłócasz spokój, porządek lub ciszę nocną, grozi ci areszt od 5 do 30 dni albo grzywna od 20 do 5 000 zł (art. 51 kodeksu wykroczeń),
 • nieostrożnie obchodzisz się z ogniem lub stwarzasz zagrożenie pożarowe, grozi ci areszt od 3 do 30 dni, grzywna od 20 d0 5 000 zł albo nagana (art. 82 k.w.),
 • nieostrożnie obchodzisz się z materiałami wybuchowymi lub łatwopalnymi, naruszasz przepisy o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu, grozi ci areszt od 5 do 30 dni, grzywna od 20 do 5 000 zł lub nagana (art. 83 k.w.).

Zagrożenia z nieumiejętnego obchodzenia się z fajerwerkami

Nieumiejętne obchodzenie się z fajerwerkami grozi m.in.:

 • oparzeniami i skaleczeniami głowy i rąk,
 • urazami oczu, łącznie z utratą wzroku,
 • głębokimi ranami, a nawet urwanymi palcami,
 • uszkodzeniami słuchu.

Należy pamiętać, że huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Dlatego zadbajmy o to, aby nasze zwierzęta domowe nie były narażone na odgłosy wybuchów.

Jeżeli dojdzie do wypadku, należy wezwać służby ratownicze – straż pożarną i pogotowie, a także policję.

Sylwester 2021 / 2022 z pandemią w tle

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ustanawiano, m.in., że do dnia 31 stycznia 2022 r. obowiązuje zakaz:

 1. prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.
 2. prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty:
 • działalności dyskotek (serwujących głównie napoje) (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30.Z);
 • działalności polegającej na prowadzeniu miejsc do tańczenia lub w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A), z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;
 • działalności polegającej na prowadzeniu miejsc do tańczenia lub w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (oznaczonej we wpisie przedsiębiorcy lub podmiotu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, jako przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej, kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności 93.29.Z), z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

Uwaga!

Zakazów, o których mowa powyżej, nie stosuje się do działalności określonej w tych przepisach wykonywanej w dniach 31 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r., pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 100 osób.

Rekomendacje GIS w sprawie organizacji imprez sylwestrowych i noworocznych

Główny Inspektor Sanitarny przypomina na stronie internetowej o najważniejszych elementach rekomendowanego postępowania przy organizacji imprez sylwestrowych i noworocznych.

Zgodnie z wytycznymi GIS organizator wydarzenia powinien wyznaczyć osobę, która zadba o zachowanie wszelkich ustalonych procedur przeciwepidemicznych i będzie w kontakcie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną przed, w trakcie i po imprezie.

Osoby, które będą miały bezpośredni kontakt z klientem powinny mieć aktualny paszport covidowy (aktualny certyfikat szczepień, status ozdrowieńca nie starszy niż 180 dni). GIS wskazuje też na obowiązek noszenia maseczki przez wszystkich pracowników, częstej dezynfekcji dłoni, udostępnienie środków do dezynfekcji w ogólnodostępnych miejscach, toaletach, przy wejściu, wyjściu, a także pojemników na zużyte maseczki, jednorazowe rękawiczki, inne odpady – preferowane są kosze bezdotykowe.

Organizator zabaw sylwestrowych ma także stosować się do aktualnego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Powinien zadbać o weryfikację osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciwko COVID-19 poprzez skontrolowanie kodów QR na wejściu i zapewnić, by osoby niezaszczepione przeciw COVID-19 przedstawiły wyniki testu na koronawirusa nie starsze niż 48 godzin od wejścia na teren imprezy.

Wykonawcy i artyści powinni w trakcie występów zachować odległość co najmniej 1,5 metra pomiędzy sobą (tam, gdzie będzie to możliwe). Jak wskazał GIS, należy zapewnić higienę w trakcie charakteryzacji artystów, wszystkie narzędzia – jeśli nie są jednorazowe – służące do charakteryzacji powinny być zdezynfekowane przed użyciem.

Podczas wejścia i wyjścia publiczności pracownicy ochrony i bileterzy mają być wyposażenie maseczki, środki do dezynfekcji rąk lub rękawiczki jednorazowe; ochrona powinna regularnie dezynfekować ręce. Ustawianie kolejek powinno odbywać się z zachowaniem dystansu co najmniej 1,5 m. GIS podkreśla, że dezynfekcja dłoni przez uczestników na wejściu do obiektu lub na teren imprezy jest obowiązkowa. Preferowane są bilety elektroniczne w telefonach i udostępnienie największej możliwej liczby wyjść.

Na terenie wydarzenia powinno się wietrzyć/wentylować pomieszczenia. Sprzątanie i dezynfekcja toalet powinna odbywać się ze zwiększoną częstotliwością, minimum raz na godzinę. Używanie nadmuchowych suszarek do rąk jest zakazane. GIS zaleca, żeby wind używały tylko rodziny z małymi dziećmi, osoby z niepełnosprawnością, starsze, ciężarne. Posiłki serwowane dla obsługi i artystów – z uwzględnieniem zasad reżimu restauracyjnego.

W trakcie imprez plenerowych GIS przypomina natomiast o obowiązku zachowania co najmniej 1,5-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami oraz zakrywania ust i nosa.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 262),
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. poz. 818).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.)

Źródła pomocnicze:

 1. https://www.gov.pl/web/koronawirus
 2. www.gis.gov.pl

Skomentuj