Zapotrzebowanie na pracę w drugim kwartale 2021 r.

Z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych wynika, że na koniec drugiego kwartału bieżącego roku było 142,8 tys. wolnych miejsc pracy. Liczba ta w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim wzrosła o 75,4%. 

Statystyki

Mimo epidemii zaobserwowano wzrost liczby oferowanych miejsc pracy, a także spadek liczby likwidowanych stanowisk. 

W stosunku do drugiego kwartału 2020 r. odnotowano wzrost nowych miejsc pracy o 78%. Jednak porównując ten sam aspekt do pierwszego kwartału 2021 r. zaobserwowano spadek o 23,9%. Zlikwidowano o 16,7% mniej miejsc pracy niż w pierwszym kwartale 2021 r. i o 37,5% mniej miejsc pracy niż w drugim kwartale 2020 r.

Wolne miejsca pracy:

  • na koniec drugiego kwartału 2020 r. 81,4 tys.
  • na koniec pierwszego kwartału 2021 r. 110,2 tys.
  • na koniec drugiego kwartału 2021 r. 142,8 tys.

Wolne nowo utworzone miejsca pracy:

  • na koniec drugiego kwartału 2020 r. 17,0 tys.
  • na koniec pierwszego kwartału 2021 r. 24,0 tys.
  • na koniec drugiego kwartału 2021 r. 35,0 tys.

Nowo utworzone miejsca pracy:

  • w drugim kwartale 2020 r. 81,9 tys.
  • w pierwszym kwartale 2021 r. 191,7 tys.
  • w drugim kwartale 2021 r. 145,8 tys.

Zlikwidowane miejsca pracy:

  • w drugim kwartale 2020 r. 93,6 tys.
  • w pierwszym kwartale 2021 r. 70,2 tys.
  • w drugim kwartale 2021 r. 58,5 tys.

Tworzenie i likwidowanie miejsc pracy charakteryzuje się sezonowością. Największą liczbę nowo utworzonych miejsc odnotowuje się w pierwszych kwartałach poszczególnych lat, a najniższą zazwyczaj w ostatnich. Taki trend utrzymuje się od 2012 r. W roku 2020 w stosunku do roku 2019 zaobserwowano spadek nowo utworzonych miejsc pracy we wszystkich kwartałach. Prawdopodobnie na ten wynik wpłynęła pandemia. Natomiast największy wzrost zaobserwowano w 2019 r.  Na przestrzeni ostatniej dekady liczba nowo utworzonych miejsc pracy przewyższa liczbę zlikwidowanych. Wyjątki stanowiły jedynie drugi kwartał 2020 r. i czwarty 2012 r.

Na koniec drugiego kwartału bieżącego roku łączna liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 142,8 tys. Tymi miejscami dysponowało 39,2 tys. podmiotów (6,1% ogółu). 87% wolnych miejsc pracy dostępnych było w sektorze prywatnym. 54,3% jednostek szukających pracownika stanowiły podmioty zatrudniające do 9 osób. Blisko 25% zapotrzebowania na pracowników zaobserwowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (8,6 tys. z nich to nowo utworzone miejsca pracy).

W drugim kwartale 2021 r. firmy najczęściej poszukiwały specjalistów (32,2 tys. wolnych miejsc pracy) oraz robotników przemysłowych i rzemieślników (31,4 tys. wolnych miejsc pracy).

Zgłoszenie do Urzędu Pracy

Ze wszystkich wolnych miejsc pracy, tylko 15,3% zostało zgłoszonych do urzędów pracy przez pracodawców. Zgłoszenia takie były dokonywane głównie przez jednostki sektora prywatnego – 87,2%.

Najwięcej ofert pracy (8,3 tys.) do urzędów złożono przez jednostki zatrudniające powyżej 49 osób, a najmniej (6,8 tys.) zgłoszeń wpłynęło od firm zatrudniających do 9 osób.

39,7% ogółu zgłoszeń (8,7 tys. miejsc pracy) dotyczyło stanowisk w jednostkach działających w zakresie przetwórstwa przemysłowego. Drugim w kolejności sektorem pod względem liczby zgłoszeń do urzędu pracy było budownictwo – 3,0 tys. wolnych miejsc. W dalszej kolejności urzędy pracy poszukiwały monterów i operatorów maszyn i urządzeń oraz pracowników wykonujących proste prace.

Nowo utworzone miejsca pracy

W drugim kwartale 2021 r. utworzono 145,8 tys. nowych miejsc pracy. 42,2% z nich utworzono w przedsiębiorstwach zatrudniających do 9 osób. Najwięcej nowych miejsc pracy powstało w jednostkach prowadzących działalność w zakresie:

  • handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 28,7 tys.
  • przetwórstwa przemysłowego – 26,4 tys.
  • budownictwa – 18,0 tys.

 Zlikwidowane miejsca pracy

W omawianym terminie w Polsce zlikwidowano 58,5 tys. miejsc pracy, czyli o 16,7% mniej niż w pierwszym kwartale 2021 r. oraz o 37,5% mniej niż w drugim kwartale 2020 r.  

Najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy odnotowano:

  • w jednostkach, w których pracowało do 9 osób pracujących – 44,6 %,
  • w jednostkach, w których pracowało od 10 do 49 – 31,3%,
  • w jednostkach, w których pracowało powyżej 49 osób – 24,3%.

Najmniejsza część zlikwidowanych miejsc pracy odnosiła się do jednostek prowadzących działalność związaną z górnictwem i wydobywaniem (0,2%) oraz z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (0,3%).

Najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy odnotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych (22,1%) oraz przetwórstwa przemysłowego (17,1%).

Źródło danych:

Gus.pl

Opracowane przez redakcję portalu Asystent BHP

Skomentuj