Zarządzanie bezpieczeństwem

Zarządzanie bezpieczeństwem – to ogół działań, wchodzących w zakres obowiązków pracodawcy, podejmowanych w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Zarządzanie bezpieczeństwem jest częścią ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który obejmuje także m.in. strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność pracowników, zasady, procedury i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki jakości lub środowiska.

Zarządzanie bezpieczeństwem nie może być rozpatrywane w oderwaniu od ogólnych wymogów procesu zarządzania, takich jak:

  •  zaplanowanie celu i sposobu realizacji procesu produkcji,
  •  zorganizowanie właściwych środków dla realizacji procesu produkcji,
  •  zatrudnienie kompetentnych pracowników i ich właściwe umiejscowienie w procesie pracy,
  •  kierowanie procesem produkcji,
  • kontrola zgodności przebiegu procesu produkcji z przyjętymi wzorcami i kryteriami.

W tak rozumianym zarządzaniu przedsiębiorstwem zarządzanie bezpieczeństwem jest jednym z jego najistotniejszych elementów. Ponieważ prawidłowe jego prowadzenie jest niemożliwe bez znajomości aktualnej regulacji prawnej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, należy na bieżąco gromadzić aktualną biblioteczkę tych przepisów. Bardzo pomocna może być też znajomość Polskich Norm z tego zakresu, z których najbardziej przydatna wydaje się być norma PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.

UWAGA!

Bezpieczeństwo można zawsze poprawić. Dlatego prawidłowe zarządzanie bezpieczeństwem polega na stałym działaniu na rzecz tej poprawy zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracowników.

Model zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

W celu wprowadzenia i utrzymywania skutecznie działającego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy należy przyjąć odpowiedni model systemu. Przykład takiego modelu przedstawiamy na rysunku 1.

Skomentuj