Zmiana prawa – rozszerzenie wykazu procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Z dniem 20 lutego br. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy mające na celu dostosowanie tego aktu wykonawczego do unijnych regulacji.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy zostało opracowane w związku z koniecznością wdrożenia do prawa krajowego postanowień zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy.

Ponadto przedmiotowa nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. jest powiązana z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w zakresie wdrażanej dyrektywy. (patrz artykuł pt. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie NDS i NDN).

Zakres zmian

W związku z powyższym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, w wykazie czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, w części II pt. „Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym” dodano prace związane z narażeniem przez skórę na działanie olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika oraz prace związane z narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla.

Po wprowadzeniu omawianych zmian załącznik nr 1 do rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 24 lica 2012 r. otrzyma poniższe brzmienie:

WYKAZ CZYNNIKÓW LUB PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM.

I Czynniki fizyczne 

  1. Promieniowanie jonizujące. 

II Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 

  1. Produkcja auraminy. 
  2. Procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, obecnych w sadzy węglowej, smołach węglowych i pakach węglowych. 
  3. Procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie pyłów, dymów i aerozoli tworzących się podczas rafinacji niklu i jego związków. 
  4. Produkcja alkoholu izopropylowego metodą mocnych kwasów. 
  5. Prace związane z narażeniem na pył drewna.
  6. Prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną – frakcję respirabilną powstającą w trakcie pracy.
  7. Prace związane z narażeniem przez skórę na działanie olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika.
  8. Prace związane z narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla.

W związku z wprowadzanymi zmianami, czyli rozszerzeniem procesów technologicznych, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym o prace związane z narażeniem przez skórę na działanie olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika oraz prace związane z narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla, pracodawcy będą zobligowani do wykonywania odpowiednich pomiarów oraz rejestrów, w tym rejestru prac oraz rejestru pracowników narażonych na działanie tych czynników, jeżeli występują one na stanowiskach pracy.

Nowelizacja przepisów ma na celu ochronę pracowników przed zagrożeniem dla ich zdrowia i bezpieczeństwa wynikającym z narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów w miejscu pracy.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. poz. 279).

Źródło pomocnicze:

Strona internetowa Rządowego Centrum Legislacji – www.rcl.gov.pl

Skomentuj