Zmiany w rozporządzeniu w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

3 stycznia 2023 r. weszło w życie opracowane przez Ministerstwo Zdrowia rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Podstawa wprowadzenia zmian

Rozporządzenie zmieniające wydano na podstawie art. 227 § 2 Kodeksu pracy, który brzmi:

„Minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając zróżnicowane działanie na organizm człowieka czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy oraz konieczność podjęcia niezbędnych środków zabezpieczających przed ich działaniem, określi, w drodze rozporządzenia:

  • tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów, (…),
  • przypadki, w których jest konieczne prowadzenie pomiarów ciągłych;
  • wymagania, jakie powinny spełniać laboratoria wykonujące badania i pomiary;
  • sposób rejestrowania i przechowywania wyników tych badań i pomiarów;
  • wzory dokumentów oraz sposób udostępniania wyników badań i pomiarów pracownikom.”

Potrzeba wprowadzenia zmian

Omawiana nowelizacja rozporządzenia wynika ze zmiany przepisów ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  Z dniem 1 lipca 2020 r. zlikwidowano Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, której zadania zostają przejęte przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS).

Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotychczas wykonywała zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych temu ministrowi i przez niego nadzorowanych, na terenie podmiotów leczniczych tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w stosunku do pracowników tych jednostek oraz funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa, a także na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W związku z tym zaszła konieczność zmiany § 18 ust. 3 ww. rozporządzenia, a tym samym w sytuacji likwidacji zakładu pracy, pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać rejestr oraz kartę badań i pomiarów właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, a w odniesieniu do jednostek, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1700) właściwemu komendantowi wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej (§ 1 pkt 1 projektu rozporządzenia dot. § 15 ust. 2 pkt 2 i § 18 ust. 3).

Nowelizacja również wprowadza zmianę podstawy prawnej dla laboratoriów, które uzyskały certyfikat zgodności w trybie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5 i 974) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 oraz z 2022 r. poz. 974) w zakresie wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (§ 1 pkt 1 projektu rozporządzenia dot. § 15 ust. 1 i ust. 2 pkt 3).

Założenia rozporządzenia zmieniającego

Z dniem 3 stycznia weszły w omawianym rozporządzeniu następujące zmiany:

w § 15:

a) w ust. 1 wyrazy „ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. poz. 935)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 oraz z 2022 r. poz. 974) lub ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854)”,

w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Wojskowej Inspekcji Sanitarnej – jeżeli mają wdrożony system zapewnienia jakości lub

3) laboratoria prowadzone przez jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, które uzyskały certyfikat w zakresie wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, dysponujące aparaturą do badań i pomiarów tych czynników, która podlega udokumentowanemu nadzorowi metrologicznemu obejmującemu okresowe wzorcowania lub sprawdzania i konserwację.”;

w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku likwidacji zakładu pracy pracodawca niezwłocznie przekazuje rejestr oraz kartę właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, a w odniesieniu do jednostek, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1700) – właściwemu komendantowi wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej.”.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Poz. 2662).

Źródło:

www.legislacja.gov.pl

Skomentuj