BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń

Prowadzenie robót drogowych przy użyciu wielozadaniowych agregatów do naprawy nawierzchni drogi powinno być odgrodzone w sposób uniemożliwiający wejście na ten teren osób nieupoważnionych.

Czynności zabronione na maszynach i innych urządzeniach technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych:

 • obsługiwanie maszyn bez urządzeń sygnalizacyjnych lub zabezpieczających wymaganych odrębnymi przepisami,
 • dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,
 • wykonywanie napraw i przeglądów konserwacyjnych na urządzeniach podczas ich eksploatacji,
 • używanie benzyny etylizowanej lub innych rozpuszczalników, których pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny gazów palnych lub wybuchowych w celu odtłuszczania i czyszczenia powierzchni.

Eksploatowanie maszyn roboczych ma się odbywać na terenie rozpoznanym pod względem warunków geologicznych i gruntowych.

W zależności od rodzaju i zakresu, roboty w pasie drogowym prowadzi się przy:

 • zamkniętym ruchu na drodze lub
 • wyłączeniu z ruchu drogowego części jezdni, pasa ruchu jezdni albo jego części, lub
 • ograniczonej prędkości pojazdów poruszających się na remontowanym odcinku, w przypadku gdy roboty prowadzone są na poboczu drogi, w rowie lub na przydrożnych skarpach

W warunkach ograniczonej widoczności miejsce pracy powinno być oświetlone.

Po zakończonej pracy oraz podczas przerw w wykonywaniu pracy należy maszyny zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający użytkowanie urządzenia przez osoby nieupoważnione.

Podczas załadunku maszyn roboczych, transportowania na wyznaczone miejsce oraz wyładunku należy przestrzegać następujących zasad:

 • załadunek na środki transportu drogowego lub kolejowego przeprowadza się w sposób zmechanizowany z rampy czołowej, zgodnie z instrukcją załadunku i transportu poszczególnych maszyn,
 • w przypadku załadunku ciężkich maszyn roboczych na przyczepy niskopodwoziowe przy użyciu wciągarek mechanicznych, zatrudnione przy tej czynności osoby nie mogą znajdować się w pobliżu naciągniętej liny lub osi jej przedłużenia oraz za wciąganą maszyną,
 • operatorzy i inne osoby wyznaczone do konwojowania maszyn roboczych transportem kolejowym lub drogowym podlegają uprzedniemu przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa transportu maszyn roboczych środkami lokomocji.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych na terenie uzbrojonym w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową lub centralnego ogrzewania ustala się z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych na tym terenie. W razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji należy niezwłocznie przerwać pracę i ustalić z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia osoby nadzorujące roboty ziemne.

Przewody elektryczne lub hydrauliczne zasilające maszyny robocze powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Przy wykonywaniu robót ziemnych i przemieszczaniu się maszyn roboczych na pochyłościach i stokach należy zachować wymagania zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej.

Zabrania się podczas wykonywania robót ziemnych: m

 • tworzenia nawisów przy wykonywaniu wykopów,
 • załączania mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem,
 • przebywania osób w zasięgu działania naczynia roboczego,
 • przemieszczania maszyny roboczej po pochyłościach przekraczających dopuszczalny stopień pochylenia podany w dokumentacji techniczno-ruchowej
 • wykonywania robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległościach mniejszych niż określają to przepisy,
 • przebywania osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona.

Wyładowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robót ziemnych może nastąpić nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu, na wysokości nie większej niż:

 • 0,5 m przy ładowaniu materiałów sypkich,
 • 0,25 m przy ładowaniu materiałów kamiennych lub zbrylonych.

Podczas wykonywania robót ziemnych na terenie bagnistym, podmokłym lub w wodzie maszyny robocze umieszcza się na podkładach stabilnych i trwale połączonych ze sobą.

Artykuł powstał w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118, poz. 1263)

Skomentuj