BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych cz.2

BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych cz.2

Prace eksploatacyjne stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy wykonywać na podstawie polecenia pisemnego.

Do prac eksploatacyjnych przy urządzeniach elektroenergetycznych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy zaliczyć w szczególności prace:

 1. wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem;
 2. przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia, lecz uzie­mionych w taki sposób, że którekolwiek z uziemień nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy;
 3. konserwacyjne, modernizacyjne lub remontowe przy kolejowej sieci trakcyjnej znajdującej się pod napięciem;
 4. przy wyłączonych spod napięcia lub znajdujących się w budowie elektroenergetycz­nych liniach napowietrznych, które krzyżują się w strefie ograniczonej uziemienia­mi ochronnymi z liniami znajdującymi się pod napięciem lub mogącymi znaleźć się pod napięciem, w tym przewodami trakcji elektrycznej;
 5. na skrzyżowaniach linii elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem lub mogących znaleźć się pod napięciem i przewodami trakcji elektrycznej;
 6. przy wyłączonym spod napięcia torze wielotorowej elektroenergetycznej linii na­powietrznej o napięciu 1 kV i powyżej, jeżeli którykolwiek z pozostałych torów linii pozostaje pod napięciem;
 7. niebezpieczne pod względem pożarowym wykonywane w strefach zagrożenia wy­buchem.

Szczegółowy wykaz prac, o których mowa wyżej, powinien być ustalony i aktualizowany w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 23715 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz wyniki identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka związanego z zagro­żeniami, mogącymi wystąpić podczas wykonywania prac. Prace, o których mowa wyżej, wykonują co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji.

Polecenie pisemne wykonywania pracy wydaje prowadzący eksploatację lub osoby przez niego upoważnione.

Polecenie pisemne wykonania pracy zawiera co najmniej:

 1. numer polecenia;
 2. określenie osób odpowiedzialnych za organizację oraz wykonanie pracy;
 3. określenie zakresu prac do wykonania i strefy pracy;
 4. określenie warunków i środków ochronnych niezbędnych do zapewnienia bez­piecznego przygotowania i wykonania poleconych prac;
 5. wyznaczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz przerw w ich wykonaniu.

Skomentuj