BHP w odlewniach metali – nowe rozporządzenie

10 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali.

Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali (Dz. U. z 2000 r. poz. 37), które to wchodzi w życie 10 kwietnia 2018 r.

Potrzeba wydania nowego aktu prawnego wyniknęła z sukcesywnie przeprowadzonych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy kontroli w zakładach odlewniczych. Dlatego też wszelkie zmiany i uzupełnienia w przepisach dotyczących bhp w odlewniach metali dokonane zostały z uwzględnieniem sugestii i uwag Państwowej Inspekcji Pracy.

Jakie zmiany przewiduje nowe rozporządzenie?

W rozporządzeniu zmieniającym wprowadzono pewne korekty i uzupełnienia ukierunkowane na poprawę i ochronę warunków pracy w zakładach odlewniczych.

 1. Paragraf 6 uzupełniono o dwa dodatkowe ustępy dotyczące załadunku materiałów wsadowych do pieca, a mianowicie:
 • o ust. 5 – „Porcje materiału wsadowego do kąpieli metalowej pieca dobiera się w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla bezpośredniego otoczenia poprzez rozprysk stopionego metalu”;
 • ust. 6 – „Rodzaj materiału wsadowego oraz wielkość elementów wsadu dobiera się w taki sposób, aby zapobiec zawieszeniu się wsadu w piecu”;
 1. W § 11 nowego rozporządzenia uzależniono wysokość składowania skrzyń formierskich od wytycznych zawartych w stosownym dla wykonywanej czynności dokumencie, czyli instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy opracowanej na podstawie przepisów ogólnych bezpieczeństwa i higieny pracy, wydanych na podstawie art. 23715 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z uwzględnieniem cech składowanych jednostek formierskich i sposobu ich składowania.
  Tym samym odstąpiono od wskazywania konkretnych wysokości składania w przypadku skrzynek układanych ręcznie lub układanych mechanicznie, jak to ma miejsce w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu;
 2. W § 12 rozszerzono zakres podmiotowy urządzeń, które mogą stworzyć zagrożenie. W obecnym rozporządzeniu wyróżniono jedynie formę odlewniczą, natomiast w rozporządzeniu zastępującym zastosowano zapis: Nie wykonuje się jakichkolwiek prac bezpośrednio pod zawieszonymi urządzeniami lub przedmiotami zawierającymi stopiony metal lub w zasięgu ewentualnego rozprysku stopionego metalu podczas przemieszczania tych urządzeń lub przedmiotów”;
 1. Paragraf 17 został uzupełniony o nowy przepis zawarty w ust. 2 o następującym brzmieniu: „Sprawdzenie stanu technicznego palników i instalacji zasilania w paliwa przeprowadza się zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji ich eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń producenta odnoszących się do sposobu kontroli elementów pieca, które mają wpływ na bezpieczeństwo jego użytkowania”.
  Niniejszy dodatkowy przepis uszczegóławia merytorycznie dotychczasowy przepis ustępu 1 obowiązującego rozporządzenia;
 2. Rozporządzenie zastępujące wprowadza nowy § 20 dotyczący doboru właściwego materiału ogniotrwałego tworzącego strukturę wykładziny komory pieca, tygli i kadzi odlewniczych. Przepisy tego paragrafu stanowią uzupełnienie § 19 odnoszącego się do zagrożeń życia i zdrowia z powodu ewentualnego uszkodzenia wykładziny komory pieca, tygla, lub kadzi odlewniczej;
 3. W § 26 ust. 2 nowego rozporządzenia w miejsce siatki ochronnej, mającej stanowić zabezpieczenie okna kabiny suwnicy, wprowadzono inny środek ochronny w formie specjalnego szkła bezodpryskowego odpornego na działanie odprysków roztopionego metalu i jednocześnie umożliwiającego pełne, niczym nieograniczone pole widzenia operatora suwnicy. Zastąpienie siatki ochronnej jest podyktowane tym, że pod wpływem rozprysków stopionego metalu ulega ona szybkiemu zaklejeniu, tym samym uniemożliwiając pełną widoczność dla obsługującego suwnice pracownika i w konsekwencji stwarzając potencjalne zagrożenie dla najbliższego środowiska.
 4. Paragraf 29 obecnego rozporządzenia (w nowym § 31) dotyczący środków ochrony indywidualnej pracowników został uzupełniony o 3 dodatkowe zabezpieczenia osobiste:
 5. hełmy ochronne, zabezpieczające głowę przed:
 • uderzeniami o niebezpieczne elementy,
 • uderzeniami pochodzącymi od spadających obiektów,
 • rozpryskami stopionego metalu,
 1. odpowiednie obuwie ochronne, którego konstrukcja umożliwia jego łatwe zrzucenie w przypadku dostania się rozprysku stopionego metalu do jego wnętrza,
 2. odpowiednie rękawice ochronne, wyposażone w długi mankiet ochraniający część przedramienia, całe przedramię lub ramię, zapewniające ochronę przed działaniem czynników gorących i płomienia, wykonane z materiałów termoodpornych.

Mając na względzie nadrzędny cel nowego rozporządzenia ukierunkowanegona podwyższanie standardów bezpieczeństwa w sektorze odlewniczym, jego przepisy będą miały bezpośrednie zastosowanie do pracowników zatrudnionych w polskich odlewniach (ich liczba szacowana jest aktualnie na ok. 24 tysiące).

Źródło: www.rcl.gov.pl

Skomentuj