Co powinna zawierać instrukcja ppoż.?

Instrukcja zawiera zbiór niezbędnych informacji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Jest to dokument pomocniczy dla jednostek straży pożarnych oraz innych służb ratowniczych prowadzących działania na terenie obiektów.

Na podstawie przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, obowiązek opracowania i wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spoczywa na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczone do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

 Co powinna zawierać instrukcja ppoż.?

Każda instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana z uwzględnieniem charakterystyki danego budynku oraz przeprowadzanych w danym przedsiębiorstwie, czy zakładzie procesów technologicznych. Nie może być instrukcji „uniwersalnych” , powielanych bez uwzględnienia specyfiki obiektu. 

 Instrukcja przeciwpożarowa powinna w szczególności uwzględniać:

 1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 2. określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 4. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 5. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 6. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 7. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 8. plany obiektów obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
 1. powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 2. odległości od obiektów sąsiadujących,
 3. parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 4. występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 5. kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 6. lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 7. podziału obiektu na strefy pożarowe,
 8. warunki ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 9. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 10. wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 11. hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 12. dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych z zaznaczeniem wyjazdów na teren ogrodzony,

9. wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Kto zgodnie z przepisami może sporządzić instrukcje bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego mogą opracowywać osoby, które spełniają kryteria stawiane osobom wykonującym czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, czyli:

 • osoby, które posiadają tytuł inżyniera bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa,
 • osoby, które posiadają tytuł specjalisty ochrony ppoż. i posiadają wyższe wykształcenie,
 • osoby, które uzyskały uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inż. pożarnictwa.

Czynności te mogą wykonywać również: 

 • osoby, które posiadają tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
 • osoby, które posiadają tytuł inspektora ochrony ppoż. i posiadają co najmniej wykształcenie średnie,
 • osoby, które uzyskały uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa.

Czy należy instrukcję ppoż. dostarczyć straży?

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony ppoż. innych obiektów i terenów, należy dostarczyć do właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) PSP instrukcję bezpieczeństwa pożarowego składającą się:

 1. z części określającej warunki ochrony przeciwpożarowej niektórych obiektów i terenów wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem, a także plany obiektów, obejmujących ich usytuowanie oraz
 2. plany terenu przyległego – część graficzna instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Dokumenty te zostają przekazane w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych. Mogą zostać przekazane w formie elektronicznej.

Sposób przechowywania tych dokumentów powinien zapewnić możliwość ich natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.

Komendant powiatowy (miejski) PSP może zwolnić właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu z przekazania wspomnianych  dokumentów, jeżeli nie spowoduje to niespełnienie wymagań dotyczących natychmiastowej możliwości ich wykorzystania w czasie prowadzenia akcji ratowniczej, a także może żądać ich uzupełnienia w nieuzasadnionych przypadkach.

Jakie rodzaje budynków należy wyposażyć w instrukcję ppoż.?

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowuje się dla obiektów:

 1. użyteczności publicznej, takich jak: biura, szkoły i przedszkola, szpitale, instytucje, teatry czy kina,
 2. zamieszkania zbiorowego, w tym domy opieki i sanatoria, domy wczasowe 
  i pensjonaty, hotele itd.,
 3. produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów wymienionych powyżej jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
 2. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3;
 3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2.

Co ile powinna być aktualizowana instrukcja przeciwpożarowa?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Gdzie powinna być umieszczona omawiana instrukcja?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna znajdować się w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620),
 2. Rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719).

Skomentuj