Duże ułatwienia dla kierowców i przedsiębiorców – zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym

Cyfryzacja KPRM informuje: w piątek, 19 sierpnia 2022 r. do konsultacji publicznych skierowany został projekt zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym zakładający m.in. likwidację opłat ewidencyjnych w związku z rejestracją pojazdów oraz zmniejszenie liczby procedur administracyjnych.

Proponowane w projekcie zmiany są odpowiedzią na liczne wnioski i uwagi wpływające od przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz od samorządowców.

Istotą planowanych rozwiązań jest wyeliminowanie opłat ewidencyjnych uiszczanych przez obywateli i przedsiębiorców w związku:

  • z rejestracją pojazdów,
  • nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
  • poddaniem pojazdu wymaganym badaniom technicznym.

Zlikwidowane zostaną również opłaty ewidencyjne za wpis przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej lub ewidencji (wskazanych w art. 138a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, które aktualnie nie są jeszcze pobierane, a rozpoczęcie ich pobierania miało nastąpić od dnia określonego w komunikacie Ministra Cyfryzacji).

Ponadto nie będzie pobierana opłata ewidencyjna za wydanie karty parkingowej (o której mowa w art. 8 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym).

Skutkiem zniesienia powyższych opłat będzie także znaczące odciążenie urzędów (starostów, marszałków i wojewodów) oraz przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Nie będzie już konieczności pobierania i przekazywania na rachunek Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców opłat ewidencyjnych, a co za tym idzie składania miesięcznych sprawozdań związanych z pobieraniem tej opłaty.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 29 sierpnia 2022 r.

Skomentuj