Czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy

W świetle art. 4c rozporządzenia (WE) 561/2006 kierowca to osoba, która prowadzi pojazd, nawet przez krótki czas....

Czasem pracy kierowcy w świetle art. 6 ustawy o czasie pracy kierowców jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, który obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, w szczególności:

 • prowadzenie pojazdu,
 • załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem,
 • nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym,
 • czynności spedycyjne,
 • obsługę codzienną pojazdów i przyczep,
 • inne prace podejmowane w celu wykonywania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy,
 • niezbędne formalności administracyjne,
 • utrzymanie pojazdu w czystości,

Czasem pracy kierowcy jest również czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy kierowcy w gotowości do wykonywania pracy, w szczególności podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, których przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem albo przed rozpoczęciem danego okresu. 

W związku z tym, czasem pracy kierowcy nie jest tylko czas efektywnego świadczenia pracy, ale również czas pozostawania w gotowości do świadczenia pracy, a także przewidziane przez ustawodawcę przerwy wliczane do czasu pracy.

Do czasu pracy kierowcy wlicza się przerwę w pracy trwającą 15 minut, którą pracodawca jest obowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin.

Do czasu pracy kierowcy nie wlicza się:

 • czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy,
 • nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu,
 • dobowego nieprzerwanego okresu odpoczynku,
 • przerwy w pracy nie dłuższej niż 5 godzin (lub nie dłuższej niż 6 godzin przy przewozach regularnych), związanej ze stosowaniem  przerywanego czasu pracy,

Przykład

Pracodawca zlecił kierowcy sprzątanie autobusu w czasie przerwy w pracy. Czy postąpił zgodnie z przepisami?

Pracodawca nie może zlecić pracownikowi utrzymanie pojazdu w czystości podczas przerwy pracownika. Zgodnie z art. 6 ustawy o czasie pracy kierowcy,  czasem pracy kierowcy są również wszelkie czynności związane z utrzymanie pojazdu w czystości. Zlecanie sprzątania podczas przerwy pracowniczej może się spotkać z sankcją ze strony inspekcji pracy jak również inspekcji transportu drogowego.

Skomentuj