Elektroniczne zawieranie umów jeszcze w tym roku?

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja, że na II kwartał 2022 r. planowane jest przyjęcie projektu ustawy dotyczącego zawierania umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, umów uaktywniających oraz umów o pomocy przy zbiorach w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Projekt opracowywany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Cel projektu

Celem projektowanej ustawy jest zmniejszenie obciążeń dla mikroprzedsiębiorców, rolników oraz osób fizycznych związanych z obowiązkami administracyjnymi przy powierzaniu pracy, a także zachęcenie podmiotów które do tej pory pracowały w tzw. „szarej strefie” do zawierania rozliczania umów zgodnie z prawem.

Głównym założeniem projektu ustawy jest rozbudowa istniejącego już systemu teleinformatycznego na portalu praca.gov.pl o nowe funkcjonalności, m.in. dające możliwość zawierania umów elektronicznie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Planowane rozwiązanie jest następstwem powszechniejszej digitalizacji usług i rozpowszechniania różnych nowych form podpisów elektronicznych.

Projekt przewiduje m.in.:

  • Utworzenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego zawieranie umów według gotowych wzorów. Dostęp do systemu teleinformatycznego będzie zapewniony po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego, na indywidualnym koncie na portalu praca.gov.pl.
  • Rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego na zawieranie umów o pracę oraz umów zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, umów uaktywniających oraz umów o pomocy przy zbiorach. Zgodnie z projektem podpisanie umowy będzie wymagało przez każdą ze stron użycia podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego albo podpisu zaufanego. Umowa zostanie zawarta po wprowadzeniu danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia tych umów ww. podpisami elektronicznymi (w tym podpisem zaufanym) przez strony umowy. Powyższą zasadę zawarcia umowy będzie się również stosowało do zmiany i rozwiązania umowy o pracę oraz wydania świadectwa pracy.
  • Wprowadzenie gotowych do wypełniania wzorów umów, które będą udostępniane w systemie teleinformatycznym, co zapewni ich sprawną dystrybucję oraz ułatwi wszystkim osobom zainteresowanym ich zawarciem obsługę całego procesu zawierania umów. Wzory będą zawierały elementy niezbędne do zawarcia zgodnego z prawem danego rodzaju umowy i będą zawierały dane wynikające z obowiązujących przepisów m.in. prawa pracy i Kodeksu cywilnego.

Przed zawarciem umowy pracodawca, zleceniodawca, rodzic albo rolnik będzie obowiązany do informowania odpowiednio pracownika, zleceniobiorcę, nianię albo pomocnika rolnika o zamiarze zawarcia umowy za pośrednictwem Systemu.

Za poprawność danych wprowadzonych do Systemu będą odpowiadać strony umowy.

Ponadto przewiduje się, że System będzie miał dodatkowe funkcjonalności m.in.:

  • pozwalające na obliczanie wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi i wystawianie świadectwa pracy,
  • ułatwiające wyliczenie oraz przekazanie składek i zaliczek z tytułu podatków.

Planuje się, że pracodawca zostanie zwolniony z obowiązków związanych z przechowywaniem i archiwizowaniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Czynności te za niego będzie wykonywał System.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/premier/wplip-rm

Skomentuj