Konferencja „BHP przy urządzeniach energetycznych”

Tematem przewodnim konferencji było przedstawienie i omówienie nowego aktu prawnego dotyczącego organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

W dniach 06.05.2013-10.05.2013 pod Warszawą w hotelu Venecia Palace odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych”.

Tematem przewodnim konferencji było przedstawienie i omówienie nowego aktu prawnego dotyczącego organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Na zaproszenie organizatora firmy Tarbonus swoje stanowisko przedstawili goście z Ministerstwa Gospodarki.

Naczelnik Wydziału w Departamencie Bezpieczeństwa Gospodarczego Pan Mariusz Skrzypiec przedstawił między innymi informacje ogólne na temat przebiegu prac legislacyjnych nad rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 492) oraz odniósł się do głównych zmian w przepisach względem rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r.

Na wstępie przedstawiciel Ministerstwa wskazał, że uzasadnieniem do podjęcia prac nad opracowaniem nowego rozporządzenia były postulaty branży energetycznej podkreślające konieczność dostosowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy do postępu technicznego i organizacyjnego, przekształceń własnościowych, które dokonały się w energetyce oraz zmian w krajowym systemie prawnym spowodowanych przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Ważnym elementem wskazującym na konieczność wydania nowych przepisów było również to, że niektóre z przepisów obecnie jeszcze obowiązującego rozporządzenia z 1999 roku pokrywają się z przepisami stanowiącymi  transpozycję przepisów UE, które  regulują te same zagadnienia tyle, że w sposób ogólny, pozostawiając branży opracowanie szczegółów technicznych w zależności od zagrożeń występujących w danym miejscu pracy.

Dlatego w nowym akcie prawnym skoncentrowano się głównie na sprecyzowaniu wymagań pozwalających na zapobieganie i ograniczanie liczby wypadków przy pracy dotyczących osób wykonujących prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych, które nie wynikają z innych przepisów.

Przed rozpoczęciem prac legislacyjnych, przygotowując projekt przedmiotowej regulacji prawnej dokonano analizy przepisów zawierających zarówno ogólne jak i szczegółowe uregulowania prawne odnoszące się do zapobiegania zagrożeniom wynikających m.in. z podejmowania prac niebezpiecznych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych. W ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych uczestniczyło czynnie ponad 20 podmiotów.

W ramach tego etapu zgłoszono ponad 220 uwag, które zostały poddane szczegółowej analizie oraz przedyskutowane na konferencji uzgodnieniowej. Spośród wszystkich uwag około 75% została uwzględniona. Starano się przy tym wypracować zapisy najbardziej uniwersalne, które jednocześnie realizowałyby podstawowe cele projektowanego rozporządzenia, czyli zapewnienie bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych.

Odnosząc się do głównych zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem względem tego z 1999 r., przedstawiciel Ministerstwa wskazał następujące punkty:
1) ilość i zakres znaczeniowy definicji został zredukowany – z 20 do 7. Zrezygnowano z definicji pojęć określonych w ustawach Prawo energetyczne i Kodeks pracy. Ponadto m.in. zastąpiono pojęcia pracownika upoważnionego i uprawnionego pojęciem osoby upoważnionej i uprawnionej. W konsekwencji przepisy rozp. dotyczą nie tylko pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy (zatrudnionych na umowę o pracę) ale i innych osób wykonujących te prace (np na umowę zlecenie);
2) usunięto powołania na przepisy nieaktualne oraz wprowadzono odwołania do ogólnych tytułów przepisów bez podawania metryk;
3) pozostawiono katalog prac szczególnie niebezpiecznych (katalog otwarty), przy jednoczesnym jego zredukowaniu z 21 do 13 pozycji. Należy przy tym pamiętać, że KP nakłada na pracodawcę obowiązek sporządzenia wykazu prac niebezpiecznych. Katalog, który był przedmiotem szczególnie wielu konsultacji pozostawiono na prośbę przedstawicieli branży;
4) sformułowano m.in. wymóg skoordynowania prac, odpowiedniego przygotowania i przekazania strefy pracy, rozpoczęcia i wykonania pracy, zakończenia pracy i likwidacji strefy pracy, jednocześnie określając przykładowe czynności i działania jakie powinny wchodzić w zakres poszczególnych etapów prac.

Na koniec prezentacji, przedstawiciel Ministerstwa zaznaczył, że przepisy rozporządzenia nie podają gotowych rozwiązań, które mogłyby być zastosowane do każdego przedsiębiorstwa, gdyż to pracodawca wie najlepiej jakie warunki pracy występują w jego zakładzie pracy i jak najlepiej/najbezpieczniej zorganizować środowisko pracy.

Uczestnikami konferencji byli kierownicy wraz z pracownikami działów BHP w największych polskich elektrowniach i elektrociepłowniach.
Firma Tarbonus planuje rozpoczęcie cyklu szkoleń z wyżej zaprezentowanego tematu – https://www.tarbonus.pl/pl/szkolenia/

Skomentuj