Nowe rozporządzenie w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem

Nowe rozporządzenie określa szczegółowy zakres programu ochrony środowiska przed hałasem oraz sposób ustalania harmonogramu planowanych działań ograniczających poziom hałasu w środowisku.

Jak czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia w porównaniu do aktualnie obowiązujących przepisów wprowadzone są zmiany dotyczące:

  • doprecyzowania przepisów odnośnie do przedstawiania działań mających na celu ograniczenie poziomu hałasu w środowisku, które będą podjęte w ciągu najbliższych pięciu lat oraz proponowanych do realizacji długoterminowej,
  • objęcia programem całego obszaru, dla którego sporządzono strategiczne mapy hałasu, a nie tylko obszarów, gdzie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu,
  • doprecyzowania wymagań, aby w tych programach dokonywano identyfikacji obszarów cichych w aglomeracjach i poza aglomeracjami.

Zgodnie z wprowadzanym rozporządzeniem w programie trzeba będzie przeanalizować wnioski wynikające ze sporządzonych strategicznych map hałasu, ocenić realizację poprzedniego programu, przeanalizować dokumenty i przepisy, które mogą odnosić się do aktualnego programu, a następnie wyszczególnić działania priorytetowe, tj. ograniczające poziom hałasu w środowisku, planowane do podjęcia w ciągu pięciu lat oraz działania długoterminowe. Program zawiera harmonogram tych działań, a także zestawienie zakładanych efektów działań i kosztów realizacji programu i wyszczególnienie podmiotów lub organów odpowiedzialnych za wdrożenie działań. Zakładane efekty działań oblicza się biorąc pod uwagę wskaźnik N oznaczający całkowitą liczbę osób dotkniętych szkodliwym skutkiem skrajnej dokuczliwości hałasu (HA) dla obszaru przed i po zastosowaniu działań ograniczających poziom hałasu w środowisku. Uregulowanie wymagań odnośnie do zawartości programu ochrony środowiska przed hałasem ma zapewnić porównywalność efektów tych programów w poszczególnych województwach.

Rozporządzenie wchodzi w życie 18 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem

https://legislacja.gov.pl/

Skomentuj