Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki

Z dniem 19 września 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii określające sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki.

Uzasadnienie

Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy – Prawo budowlane dokonanej ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471). Rozporządzenie nie wprowadza jednak zasadniczych zmian w stosunku do obowiązujących regulacji dotyczących dziennika budowy zawartych w dotychczasowym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (które utraciło moc 18 września 2021 r.). Koniecznym jednak było dostosowanie przepisów rozporządzania do obecnego brzmienia art. 45 ustawy – Prawo budowlane, ponieważ uregulowane zostały w niej kwestie związane z tablicą informacyjną i ogłoszeniami zawierającymi dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, a także wykaz osób uprawnionych do dokonywania wpisów w dzienniku budowy, montażu lub rozbiórki, informacje te zostały powtórzone w nowym rozporządzeniu. Dodatkowo rozporządzenie wprowadziło zmiany redakcyjne w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji, np. określenie, iż przez pojęcie „dziennik”, należy rozumieć dziennik budowy, montażu lub rozbiórki, co pozwoliło na posługiwanie się w rozporządzeniu wyłącznie zwrotem „dziennik”.

Prowadzenie dziennika budowy, montażu lub rozbiórki

Dziennik prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, w przypadku którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie.

Administruje się go w taki sposób, aby z zawartych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, montażu lub rozbiórki.

W przypadku obiektów liniowych lub sieciowych dziennik prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót budowlanych.

Format dziennika

Dziennik ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony dziennika przeznaczone do wpisów są podwójne – składają się na nie oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie.

Na poszczególne strony dziennika właściwy organ nanosi pieczęcie.

Właściwy organ wydaje dziennik w terminie 3 dni od dnia wystąpienia inwestora, w przypadku, gdy:

  • decyzja o pozwoleniu na budowę jest wykonalna albo
  • inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia albo
  • decyzja o legalizacji obiektu budowlanego lub jego części, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy Prawo budowlane jest wykonalna, albo
  • decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy Prawo budowlane jest wykonalna.

Brzmienie artykułów, o których mowa powyżej:

Art. 49 ust. 4 ustawy Prawo budowlane:

Po uiszczeniu opłaty legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o legalizacji, która: 1) zatwierdza projekt budowlany albo projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz

 2) zezwala na wznowienie budowy, jeżeli budowa nie została zakończona.

Art. 51 ust. 4 ustawy Prawo budowlane:

Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, organ nadzoru budowlanego sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo – jeżeli budowa została zakończona – o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego. W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 pkt 3, o którym mowa powyżej:

w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę – nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego zamiennego uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian.

Strona tytułowa dziennika

Na stronie tytułowej dziennika właściwy organ zamieszcza:

  • numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika;
  • imię i nazwisko lub nazwę (firmę) inwestora;
  • rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu; w przypadku braku adresu należy podać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej lub identyfikator działki ewidencyjnej, na której zlokalizowany jest obiekt budowlany;
  • numer i datę wydania pozwolenia na budowę albo numer i datę dokonania zgłoszenia, albo numer i datę wydania decyzji,
  • pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy Prawo budowlane.

Pierwsza strona

Na pierwszej stronie dziennika inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub firmę wykonawcy albo wykonawców oraz imiona i nazwiska osób pełniących funkcje kierownika budowy lub kierownika robót oraz osób sprawujących nadzór autorski i inwestorski, a także ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.

Kolejne strony

Na kolejnych stronach dziennika dokonuje się wpisów dotyczących przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis oznacza datą i podpisuje go osoba dokonująca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje, a w przypadku osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy podaje się również numer i zakres posiadanych uprawnień zawodowych.

Pod każdym wpisem w dzienniku osoba, której dotyczy wpis, potwierdza podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią. Odmowę potwierdzenia dokonujący wpisu stwierdza adnotacją.

Co w przypadku zmiany kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski?

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w dzienniku dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i osoby przejmującej obowiązki.

Kolejne tomy dziennika

Kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku fakt zamknięcia dziennika albo jego kontynuację w następnym, kolejno numerowanym tomie. Przepisów dotyczących strony tytułowej i pierwszej nie stosuje się do kolejnych tomów dziennika.

Wpisy, poprawki i załączniki

Wpisów w dzienniku dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron. Zamieszcza się je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie uzupełnień.

W przypadku konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych już wpisów niewłaściwy tekst należy skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie i wprowadzić właściwą treść, z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Należy także zamieścić imię i nazwisko osoby dokonującej poprawki lub skreślenia, datę dokonania tej czynności oraz podpis tej osoby. Skreślenia i poprawki są dokonywane w formie wpisu do dziennika.

Czynności kontrolne lub inne wynikające z przepisów prawa, przeprowadzone przez pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie, są każdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika.

Nie dokonuje się wpisów na odwrocie ponumerowanych stron dziennika.

Do dziennika załącza się protokoły związane z budową lub sporządzone w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Dopuszcza się sporządzanie protokołów na oddzielnych arkuszach. Arkusze te załącza się w sposób trwały do dziennika albo zamieszcza się w oddzielnym zbiorze oraz dokonuje się w dzienniku wpisu o fakcie prowadzenia tego zbioru.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. poz. 1686) 

Źródło pomocnicze:

 1. legislacja.gov.pl

Opracowane przez redakcję Asystent BHP Portal

Skomentuj