Nowe rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków

Funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej czekają spore zmiany. Obecnie trwają pracę nad projektem rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej, który zakłada m.in. wprowadzenie dodatku funkcyjnego

W projekcie rozporządzenia znajdują się m.in. kwestie poruszające tematy zmian dotyczących zaszeregowania stanowisk służbowych, dodatków: służbowych, motywacyjnych, funkcyjnych oraz za pracę w szkodliwych warunkach.

Planowane zmiany dotyczą:

  • wprowadzenia warunków przyznawania dodatków do uposażenia i zastąpienie nimi dotychczasowych warunków i okoliczności przyznawania tych dodatków,
  • wprowadzenia warunków obniżania i podwyższania dodatków do uposażenia,
  • określenia sposobu ustalania wysokości dodatków, jako procentu od podstawy naliczenia w zamian za, jednakowy pod względem wysokości otrzymanej kwoty, iloczyn wartości i podstawy naliczenia,
  • wprowadzenia rozwiązania umożliwiającego przyznanie dodatku funkcyjnego za pełnienie służby na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.

Dodatek służbowy

W planowanym rozporządzeniu określa się wysokość miesięcznej kwoty dodatku służbowego jako procent sumy otrzymywanego zasadniczego uposażenia oraz dodatku za stopień (max. 50%), w zamian za jednakowy pod względem wysokości otrzymanej kwoty iloczyn wartości od 0,01 do 0,5 otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

Proponuje się również wprowadzenie warunków podwyższania i obniżania tego dodatku.

Na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej strażakowi uprawnionemu do otrzymywania dodatku funkcyjnego nie przysługuje dodatek służbowy.

Dodatek motywacyjny

Proponuje się zastąpienie warunków i okoliczności przyznania dodatku motywacyjnego przesłankami jego przyznania.

Miesięczną wysokość kwoty tego dodatku określa się jako procent (max. 30%) najniższego uposażenia strażaka w zamian za jednakowy pod względem wysokości otrzymanej kwoty iloczyn wartości od 0,01 do 0,3 najniższego uposażenia, rozumianego jako uposażenie przewidziane dla najniższego stanowiska służbowego strażaka, obejmujące stawką przewidzianą dla najniższej grupy uposażenia zasadniczego i stawkę dodatku za stopień strażaka.   

Dodatek, o którym mowa może być przyznany w związku z realizacją w danym okresie czynności służbowych wszystkim strażakom. W przypadku zmian warunków przyznawania tego dodatku w okresie, w którym został przyznany, możliwe jest jego podwyższenie lub obniżenie.

Dodatek funkcyjny przyznawany na okres pełnienia funkcji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

Art. 17.1. Organizację i zakres działania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie jako szkoły wyższej oraz tryb wyznaczania i odwoływania rektora i osoby pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby oraz tryb powierzania funkcji kierowniczych strażakom pełniącym służbę na stanowiskach nauczycieli akademickich reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W zakresie dodatku funkcyjnego (art. 87.ust.1 pkt 4a) przyznawanego na okres pełnienia funkcji, o których mowa powyżej, projekt proponuje dodać przesłankę ograniczenia jego wysokości do wysokości 67% wynagrodzenia profesora. Również określono przesłanki jego podwyższania i obniżania odpowiadające warunkom podwyższania i obniżania dodatku służbowego.

Dodatek funkcyjny za pełnienie służby na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

W projekcie przedstawiono załącznik określający stanowiska uprawniające do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w powyżej. Przedstawiono również przesłanki dotyczące przyznania tego dodatku, a także określono jego miesięczną wysokość, który stanowi procent sumy otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień (max. 70%) oraz wyodrębnione dla tego dodatku przesłanki jego podwyższania oraz obniżania.

W nowych przepisach wskazano również możliwości przyznania tego dodatku strażakom zajmującym stanowiska samodzielne, z przymiotem podległości bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej lub jego zastępcę bez określania ich nazwy.

Dodatek za służbę w warunkach szkodliwych

Nowe rozporządzenie określa również warunki przyznawania dodatku za służbę w warunkach szkodliwych, a także jego wysokość. Dla tego dodatku, z uwagi na jego charakter, nie określono przesłanek podwyższania lub obniżania.

Według projektu dodatek za służbę w warunkach szkodliwych będzie przysługiwał strażakowi za czas służby wykonywanej  w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, za który przyjmuje się w szczególności czas trwania akcji ratowniczej, począwszy od wyjazdu z obiektu przeznaczonego dla jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, aż do zakończenia działań ratowniczych na terenie akcji, w poszczególnych stopniach szkodliwości lub uciążliwości, liczony w godzinach, przy czym czas powyżej 30 minut zaokrągla się do pełnej godziny, w wysokości:

1) przy pierwszym stopniu szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości – 5%,

2) przy drugim stopniu szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości – 10%,

3) przy trzecim stopniu szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości – 15%,

4) przy czwartym stopniu szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości – 20%

– godzinowej stawki przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy.

Zmiany dotyczące zaszeregowania stanowisk służbowych

Kolejną kwestią uregulowaną w  projekcie rozporządzenia jest podwyższenie grupy uposażenia zasadniczego z grupy „12” na grupę „13” dla stanowiska służbowego „zastępca naczelnika ośrodka szkolenia”.

W uzasadnieniu do nowego rozporządzenia czytamy, że porównanie zaszeregowania stanowisk służbowych do grup uposażenia zasadniczego dla stanowiska „zastępca naczelnika ośrodka szkolenia” grupa „12” w kontekście stanowiska „starszy wykładowca” grupa „12”, które jest stanowiskiem podległym zastępcy naczelnika ośrodka szkolenia oraz „zastępcy naczelnika wydziału w KW kat. I.” grupa „13” wskazują na zasadność proponowanej zmiany.

W opisywanych zmianach zawarto przepis przejściowy, który umożliwia strażakom pełniącym w dniu wejścia w życie rozporządzenia służbę na stanowiskach uprawniających do dodatku funkcyjnego złożenia oświadczenia.

Planowana minimalna i maksymalna procentowa wysokość dodatków do uposażenia pokrywa się z obecnymi wartościami, przez co wprowadzone zmiany nie wpłyną na budżety konkretnych jednostek organizacyjnych PSP.

Wprowadzenie wyżej przedstawionych przepisów ma na celu zwiększenie zaangażowania funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania powierzonych im zadań służbowych poprzez usprawnienie motywacyjnego systemu uposażeń.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, z późn. zm. oraz z 2021 r. poz. 464)

Źródło pomocnicze:

  1. https://legislacja.gov.pl/

Comments (1)

Kacper

maj 10, 2021 at 9:45 AM

Brawo ! Strażacy to bardzo niedoceniany zawód w Polsce !

Reply

Skomentuj