Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, przede wszystkim za zapewnienie punktów pierwszej pomocy, apteczek i wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy.

Osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy

Osoba, która jest odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy ma obowiązek wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Zatem pracodawca jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy – ma obowiązek wyznaczyć osobę przeszkoloną w zakresie udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku.

Przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy osoba wyznaczona przez pracodawcę może nabyć w ramach zwykłych szkoleń bhp. Szkolenia te muszą poruszać tematykę udzielania pierwszej pomocy. Zatem osobą odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy może być osoba, która przeszła szkolenie kierunkowe przeprowadzone w ramach odpowiednio dostosowanego programowo szkolenia wstępnego lub okresowego bhp. Takie szkolenie powinno przede wszystkim uwzględniać specyfikę zakładu pracy, a także możliwe zagrożenia występujące na danych stanowiskach pracy.

Pracodawca ma także obowiązek przekazać wszystkim pracownikom informacje o pracownikach, którzy zostali wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy.

Pamiętajmy, że liczba osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w danym zakładzie pracy powinna być uzależniona od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych – działania z zakresu pierwszej pomocy może wykonywać sam pracodawca.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t. Dz. U.: z 2003 r. poz. 1650, z późn. zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, z późn. zm.).

Skomentuj