Pomocne uchodźcom ułatwienia w prawie budowlanym

Regulacje płynące z prawa budowlanego nie zakazują pobytu uchodźców w lokalach użytkowych, tj. biura, magazyny czy hale sportowe. Jednak lokale te muszą posiadać węzeł sanitarny oraz być ogrzewanie. Ułatwienia dotyczą również samorządów, które nie muszą zgłaszać do organów administracji architektoniczno-budowalnej zmiany sposobu użytkowania budynków niemieszkalnych.

Wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński:

W wyniku agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę, tysiące osób uciekających przed wojną przybywa codziennie do Polski. Wychodząc naprzeciw potrzebom zapewnienia im schronienia, ułatwiliśmy samorządom udostępnianie różnego rodzaju budynków, które mogłyby stać się dla nich tymczasowym domem. Uchodźcy będą mogli bezpiecznie i w godnych warunkach przeżyć czas rozłąki ze swoją ojczyzną.

Zasady udostępniania obiektów niemieszkalnych

Mając na celu zwiększenie ilości lokali, mogących posłużyć jako schronienie dla uchodźców Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) skierował pisma do wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowalnego i wojewodów, w których zawarł informacje dotyczące tymczasowego kwaterowania uchodźców w obiektach niemieszkalnych. Pisma zawierały informację, że prawo budowlane pozwala na tymczasowe zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy w budynkach niemieszkalnych. Udostępnione obiekty muszą spełniać zasady bezpieczeństwa i higieny oraz zapewniać godne warunki życia. 

Obiekty, o który mowa muszą spełniać podstawowe wymagania techniczne, w szczególności:

 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • bezpieczeństwa użytkowania i dostępności tych obiektów,
 • higieny, zdrowia i środowiska,
 • warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu (zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz w energię cieplną).

W przesłanych do organów pismach, znalazła się prośba o rezygnację z pobierania opłat za użyczanie tych obiektów na potrzeby kwaterowania.

Wyjaśnienie przepisów

Jak czytamy w informacji podanej przez GUNB jako zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:

 • podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń;
 • podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Aby doszło do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części muszą wystąpić łącznie obie z poniższych przesłanek:

 • podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności;
 • zmiana choćby jednego z warunków: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska bądź wielkość lub układu obciążeń.

Jeśli nie występuje żadna z tych przesłanek albo występuje tylko jedna z nich, nie mamy do czynienia ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowalne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

Źródło:

 1. https://www.gunb.gov.pl/
 2. https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia

Skomentuj