Projekt: BGK będzie mógł udzielać gwarancji dużym przedsiębiorstwom

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł udzielać dużym firmom wsparcia w postaci poręczeń czy gwarancji – wynika z opublikowanego w poniedziałek projektu nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa.

W poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw. Wśród rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów jest objęcie regulacjami poręczeń i gwarancji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach funduszy utworzonych lub działających w BGK na podstawie odrębnych ustaw w celu uporządkowania istniejącego stanu prawnego w odniesieniu do działalności poręczeniowo-gwarancyjnej tego banku.

Innym nowym rozwiązaniem ma być rozszerzenie oferty poręczeniowo-gwarancyjnej BGK dla MŚP o gwarancje transakcji faktoringowych i transakcji leasingowych oraz pożyczek leasingowych, które zostały opracowane i wdrożone w ramach wsparcia tej grupy firm w walce ze skutkami pandemii.

Projekt zakłada także umożliwienie BGK oferowania gwarancji dużym firmom. „(…) oferta gwarancyjna BGK dla dużych przedsiębiorstw będzie realizowana na ryzyko BGK, w formie gwarancji spłaty kredytów udzielanych na działalność bieżącą i inwestycyjną, jak również w formie gwarancji transakcji faktoringowych (faktoring odwrotny i faktoring z regresem). Maksymalna kwota finansowania (kredytu bądź limitu faktoringowego) zostanie ustalona w oparciu o zapotrzebowanie rynku, z uwzględnieniem także dotychczasowych potrzeb wynikających z analizy portfela gwarancji dla dużych przedsiębiorstw, udzielanych dotychczas przez BGK w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych i Funduszu Gwarancji Kryzysowych” – podano w OSR do projektu ustawy.

Jednocześnie BGK zostanie zwolniony z tzw. limitów dużych ekspozycji w przypadku poręczeń i gwarancji portfelowych. Jest to związane właśnie ze zmianami dotyczącymi dużych firm.

W projekcie wprowadza się także obowiązek, wymuszający na beneficjentach poręczeń i gwarancji BGK poddanie się badaniom ewaluacyjnym, w tym wyłączenie obowiązku uzyskiwania odrębnej zgody na ujawnienie danych chronionych niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego, w przypadku powierzenia przez BGK tych czynności w całości lub w części uprawnionemu podmiotowi.

„W obecnym stanie prawnym możliwość dokonania ewaluacji środka pomocowego jest uzależniona od woli beneficjenta oraz od uzyskania wymaganych zgód na przetwarzanie danych osobowych, czy też przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową na potrzeby badania, co jest rozwiązaniem nieefektywnym i praktycznie uniemożliwiającym przeprowadzanie takich badań na miarodajnej próbie beneficjentów” – wskazano w OSR.

Projektowana ustawa ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Skomentuj