Projekt: wsparcie dla firm, które ucierpiały z powodu wojny, ma być przedłużone do końca 2023

Programy pomocowe dla firm, które ucierpiały z powodu wojny na Ukrainie, mają być przedłużone o rok, do 31 grudnia 2023 r. – przewidują projekty rozporządzeń zamieszczone na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Zwiększona ma być też maksymalna wartość pomocy dla przedsiębiorców.

Na stronach RCL opublikowano projekty nowelizacji dwóch rozporządzeń Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: ws. udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy oraz ws. udzielania pomocy z instrumentów finansowych oraz ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu.

W pierwszym projekcie zaproponowano podwyższenie pułapu pomocy, jaka może być udzielona jednemu przedsiębiorcy: do 250 tys. euro brutto – w przypadku pomocy udzielanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, do 300 tys. euro brutto – w przypadku pomocy udzielanej w sektorze rybołówstwa lub akwakultury oraz do 2 mln euro brutto – w pozostałych sektorach. Obecnie maksymalna wartość pomocy to odpowiednio 62 tys. euro brutto, 75 tys. euro brutto oraz 500 tys. euro brutto.

Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji, spowoduje to zwiększenie środków przeznaczonych na finansowanie programu pomocowego o ok. 400 mln zł. Źródłem finansowania będą środki funduszy UE dostępne w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020. Zaznaczono, że nie jest przewidziane finansowanie pomocy ze środków budżetu państwa ani budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Drugi z projektów, dotyczący pożyczek, zmienia zasady ustalania wysokości stóp ich oprocentowania na – zdaniem MFiPR – bardziej korzystne. Pożyczki są udzielane maksymalnie na 6 lat, a ich wysokość jest ustalana indywidualnie.

Jak wskazano w OSR, zainteresowanie wdrażaniem zmienionego programu pomocowego wyraziły instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi perspektywy 2014-2020 województw: podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Proponowana zmiana skutkować będzie zwiększeniem środków przeznaczonych na finansowanie programu o ok. 10 mln zł. Tym samym łączny budżet zamknie się ok. 55 mln zł.

W obu przypadkach resort funduszy proponuje wydłużenie terminu, do którego może być udzielane wsparcie dla firm, do końca 2023 r. Oba programy, zgodnie z obecnym brzmieniem rozporządzeń, mają działać do końca tego roku. Pomoc nie może trafiać do firm objętych sankcjami. Proponowane zmiany rozporządzeń uwzględniają zaktualizowany pakiet sankcji nałożonych przez UE i jej partnerów międzynarodowych wobec Rosji i Białorusi.

Skomentuj