Raporty w sprawie bezpieczeństwa na kolei

Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury kolejowej zobowiązani są do corocznego opracowywania i przedkładania Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego tzw. Raportów w sprawie bezpieczeństwa.

Raport należy złożyć w terminie do końca drugiego kwartału roku następującego po okresie sprawozdawczym.

Raporty te zawierać powinny usystematyzowane dane statystyczne z zakresu bezpieczeństwa, przedstawione w formie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI), a w przypadku podmiotów zobowiązanych do ustanowienia i wprowadzenia systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS), dostarczać powinny informacji na temat skuteczności przyjętych rozwiązań systemowych, ukierunkowanych na utrzymywanie, a tam gdzie to wymagane, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego.

Ponadto, Raporty w sprawie bezpieczeństwa muszą obowiązkowo zawierać elementy wskazane w art. 17a ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym, tj.:

1. Informacje dotyczące spełniania wewnętrznych wymagań bezpieczeństwa oraz realizacji planów bezpieczeństwa;

2. Przedstawienie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI);

3. Zauważone nieprawidłowości i wnioski związane z eksploatacją kolei;

4. Wyniki wewnętrznych audytów bezpieczeństwa.

Nieuwzględnienie jednego z ww. elementów w przekazanym Raporcie w sprawie bezpieczeństwa będzie uznane za brak terminowego złożenia raportu, co podlega karze finansowej na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 1297 z późn. zm.).

Jednocześnie, wraz z wejściem w życie wymagań Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 445/2011, obowiązek raportowania danych z zakresu bezpieczeństwa, rozszerzony został na nową kategorię podmiotów, tj. podmioty odpowiedzialne za utrzymanie wagonów towarowych (ECM). Raporty roczne składane przez te podmioty, równolegle z danymi statystycznymi, dostarczać powinny informacji o skuteczności przyjętych i wprowadzonych systemów zarządzania utrzymaniem (MMS).

W celu podejmowania efektywnych działań ukierunkowanych na doskonalenie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w oparciu o dostarczane informacje praktyczne, a także właściwego i precyzyjnego przygotowania procesu nadzoru nad działalnością tych podmiotów, UTK jako jednostka certyfikująca zaprasza do składania rocznych raportów w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku sprawozdawczym.

Wytyczne do Raportu w sprawie bezpieczeństwa wraz z arkuszem wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI), jak i Raportu rocznego ECM, dostępne są na stronie internetowej urzędu w zakładce Bezpieczeństwo Systemu Kolejowego/Monitoring bezpieczeństwa/Wytyczne dla raportów i sprawozdań.

Jednocześnie przypominamy, że zarówno Raporty w sprawie bezpieczeństwa, jak i Raporty roczne ECM przekazywane w formie papierowej muszą być podpisane zgodnie z reprezentacją podmiotu, określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

W związku z wprowadzeniem w UTK elektronicznego obiegu dokumentów, zarówno Raporty w sprawie bezpieczeństwa, jak i Raporty roczne ECM przekazywane w formie papierowej, powinny być oprawione w sposób umożliwiający zdjęcie oprawy bez zniszczenia dokumentu w celu poddania go digitalizacji. Preferowane jest zatem, aby dokumenty były bindowane lub oprawiane w grzbiety wsuwane, a nie zgrzewane czy zszywane. Ponadto raporty oraz arkusz CSI należy również przekazać w edytowalnej wersji elektronicznej w plikach Word i Excel na adres e-mail: raporty_bezpieczenstwa@utk.gov.pl

Źródło: www.utk.gov.pl

Skomentuj