ROP przyjęła stanowisko w sprawie systemu szkoleń bhp

Działająca przy Sejmie Rada Ochrony Pracy na podstawie informacji przygotowanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Centralny Instytut Ochrony Pracy przyjęła stanowisko w sprawie systemu szkolenia w zakresie bhp.

Podczas ponad 24 tys. kontroli w latach 2018-2019 inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzili 26, 858 tys. nieprawidłowości związanych ze szkoleniami BHP. Ponad 40 proc. dotyczyło szkoleń wstępnych: dopuszczenia do pracy bez instruktażu ogólnego i stanowiskowego, a 27 proc. braku instruktażu stanowiskowego.

Co do badań okresowych stwierdzono 25,645 tys. nieprawidłowości. Dotyczyły one nieterminowego prowadzenia badań osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne. W opinii PIP wpłynęło to na niewłaściwe przygotowanie pracowników do pracy, a co za tym idzie, stało się jedną z przyczyn ponad tysiąca wypadków przy pracy, w których wyniku ponad 173 osoby poniosły śmierć, a 484 doznało ciężkich obrażeń.

Wyniki kontroli wykazały, że znaczna część pracodawców nie przywiązuje należytej wagi do organizowania odpowiedniej jakości szkoleń BHP, a możliwość ingerowania inspektorów pracy w jakość szkoleń jest ograniczona.

W informacji przedstawionej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zwrócono uwagę na problemy związane z funkcjonowaniem systemu szkoleń w zakresie BHP. Należą do nich m.in.: brak ustalonych standardów nauczania na studiach podyplomowych w zakresie BHP, brak jasno określonych minimalnych wymagań dla jednostek edukacyjnych, niewystarczające kompetencje wykładowców i trenerów prowadzących szkolenia BHP, powierzenie szkoleń i nadzoru nad ich przeprowadzeniem pracodawcy.

Negatywnie oceniono zniesienie obowiązku przeprowadzenia okresowych badań BHP dla części pracowników administracyjno-biurowych. Niski poziom kształcenia w zakresie BHP, w opinii CIOP-BIP, nie uświadamia pracodawcom znaczenia tej problematyki dla skutecznego zarządzania ich firmami, a pracownikom dla ochrony ich zdrowia i życia.

Po zapoznaniu się z informacjami Rada Ochrony Pracy uznała za konieczne: określenie w przepisach prawnych standardów nauczania i efektów kształcenia, jakie muszą być osiągnięte w wyniku realizacji studiów podyplomowych w zakresie BHP, określenie zasad funkcjonowania jednostek prowadzących działalność szkoleniową w ramach systemu oceny zgodności oraz wprowadzenie obligatoryjnej certyfikacji ich kompetencji, uszczegółowienie przepisów prawnych dotyczących realizacji szkolenia BHP w formie „samokształcenia kierowanego” tak, aby co najmniej część szkolenia oraz egzamin końcowy wymagały bezpośredniego kontaktu wykładowców i osób szkolonych, weryfikację ramowych programów szkoleń okresowych w celu dostosowania ich do zmieniających się potrzeb, promowanie systemów oceny i nadzorowania kompetencji wykładowców i jednostek edukacyjnych w dziedzinie BHP.

Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru nad warunkami pracy i nad działalnością Państwowej Inspekcji Pracy. Do jej najważniejszych zadań należą: ocena działalności Państwowej Inspekcji Pracy, wyrażanie stanowiska na temat programów działalności PIP oraz wniosków wynikających z tych ocen, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy, inicjowanie prac związanych z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii, występowanie do organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy, a także ocena problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajowym.

Skomentuj