Świadczenia cywilnoprawne za wypadek przy pracy

Świadczenia cywilnoprawne za wypadek przy pracy

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy i doznał szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia, przysługują świadczenia odszkodowawcze od pracodawcy na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Pracownik ma możliwość dochodzenia określonych świadczeń od pracodawcy na podstawie przepisów prawa cywilnego, przy zastosowaniu przepisów o odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, tzw. roszczenia uzupełniające.

W orzecznictwie sądowym wykształtowała się teza, że możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od pracodawcy ma charakter uzupełniający. Zatem pracownik może wystąpić o świadczenia odszkodowawcze do swojego pracodawcy dopiero po uzyskaniu świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego wypłacanego przez ZUS. Potwierdzeniem tego jest wyrok Sądu Najwyższego z 29 lipca 1998 r., sygn. akt II UKN 155/98 stwierdzający jednoznacznie, że cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy ma charakter uzupełniający. Pracownik nie może dochodzić odszkodowania i renty na podstawie art. 444 KC przed rozpoznaniem jego roszczeń o świadczenia przysługujące na podstawie ustawy (…) o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pracownik nie może więc ubiegać o odszkodowanie i rente na podstawie przepisów prawa cywilnego, dopóki nie zostaną rozpoznane jego roszczenia o świadczenia na podstawie przepisów ww. ustawy wypadkowej.

Po stwierdzeniu, że szkoda doznana przez pracownika w wyniku wypadku przy pracy nie została w całości pokryta przez ZUS, pracownik może dochodzić swoich praw do tzw. roszczeń o świadczenia uzupełniające.

Do świadczeń tych zaliczamy:

  1. dla poszkodowanego w wypadku:
  • rentę uzupełniającą (wyrównawczą) – art. 444 § 2 KC,
  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę – art.. 445 § 1 KC,
  1. dla innych osób:
  • renta dla osoby, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, bądź dla innej osoby bliskiej, której zmarły dobrowolnie stale dostarczał środków utrzymania – art. 446 § 2 KC,
  • odszkodowanie dla najbliższych członków rodziny zmarłego, jeżeli jego śmierć spowodowała znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej – art. 446 § 3 KC.

Aby można było dochodzić roszczeń uzupełniających, musi zaistnieć kilka przesłanek, a mianowicie:

  • uszczerbek na zdrowiu, spowodowany wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową pracownika (lub jego śmierć),
  • musi istnieć podstawa odpowiedzialności pracodawcy na zasadzie winy lub na zasadzie ryzyka,
  • pogorszenie się sytuacji materialnej poszkodowanego lub innych osób uprawnionych (bliskich poszkodowanemu), ewentualnie doznana przez poszkodowanego krzywda.

Uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, jako skutek wypadku, nie wymagają wyjaśnienia. Przyjrzyjmy się natomiast pozostałym przesłankom.

Skomentuj