Uchylono rozporządzenia o suwnicach i sprężarkach

Z dniem 22 stycznia 2013 straciły moc dwa rozporządzenia dotyczące bhp przy obsłudze suwnic elektrycznych i sprężarek powietrznych.

Utraciły moc:

1. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z dnia 4 kwietnia 1950 r. w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy — zostało uchylone przez rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy (poz. 12).

2. Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z dnia 4 kwietnia 1950 r. w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy — zostało uchylone przez rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych (poz. 13)

Powyższe rozporządzenia zawierały przepisy dotyczące obsługi suwnic elektrycznych i sprężarek powietrznych, ale także kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu suwnicowego.

W zamian za uchylone przepisy należy stosować ogólne przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, ustawę o dozorze technicznym oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego oraz rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Skomentuj