Urządzenia poddozorowe - zmiany, nowe wnioski

Urządzenia poddozorowe - zmiany, nowe wnioski

1 czerwca br. weszły w życie ważne zmiany dla operatorów urządzeń poddozorowych.

Zakres regulacji – omówienie przepisów nowego rozporządzenia

  1. Zgodnie z § 2 rozporządzenia sprawdzenie kwalifikacji wymaganych dla obsługujących lub konserwujących urządzenia techniczne odbywa się na pisemny lub elektroniczny wniosek. We wniosku tym powinny zostać określone rodzaj zaświadczenia kwalifikacyjnego (obsługa albo konserwacja) oraz zakres (rodzaj urządzenia, który ma być objęty zaświadczeniem). Wniosek powinien również zawierać dane i załączniki, o których mowa w art. 23 ust. 1a, 1b i 3 znowelizowanej ustawy o dozorze technicznym. Wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji stanowi załącznik nr 1 rozporządzenia.
  2. W § 3-5 rozporządzenia została określona procedura przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego. Egzamin od teraz składa się z dwóch części – praktycznej i teoretycznej. Tematyka egzaminu będzie udostępniana do publicznej wiadomości przez organy właściwej jednostki dozoru technicznego (UDT, TDT, WDT). 

Pozytywny wynik egzaminu stanowi podstawę do wydania zaświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Ze względu na zakres zaświadczenia i rodzaje urządzeń, które mogą być różne w każdym z trzech organów dozorowych (UDT, TDT, WDT) zdecydowano, że wzór zaświadczenia dla każdego z tych organów będzie odrębny.

  1. W § 6 – poprzez odesłanie do załącznika nr 3 rozporądzenia – określono rodzaje urządzeń technicznych przy obsłudze i konserwacji których wymagane jest posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego. Określono również okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego.
  2. Zgodnie z § 7 przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego odbywa się na pisemny lub elektroniczny wniosek osoby zainteresowanej. Należy mieć na uwadze, że na poziomie ustawy (art. 23 ust. 2c) określono dwa ogólne warunki przedłużenia okresu ważności zaświadczenia tj.:
  • złożenie wniosku, o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego powinno nastąpić nie później niż na 3 miesiące przed upływem okresu ważności tego zaświadczenia;
  • czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym powinny być wykonywane przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.

W ust. 5 wskazano, jak w praktyce (technicznie) nastąpi przedłużenie okresu ważności zaświadczenia – nastąpi to poprzez wydanie nowego dokumentu.

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia jest bezpłatne, o czym stanowi art. 23 ust. 2a znowelizowanej ustawy.

Wzór wniosku o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia stanowi załącznik nr 4 rozporządzenia. 

Komentarze (1)

Uprawnienia

Yock - 18 czerwca 2019 11:56

Prowadzę jednoosobowa firmę zajmującą się przygotowaniem do egzaminów pod UDT (np. wózki jezdniowe podnośnikowe II WJO), posiadam stosowne uprawnienia. W jaki sposób mam odnawiać uprawnienia UDT wykonując usługę na zewnątrz u wnioskodawcy, ja nie posiadam np. wózka widłowego. Kto ma mi potwierdzić i w jaki sposób 3 letnią praktykę zawodową na tym wskazanym urządzeniu?

Skomentuj