Ważne dla bezrobotnych przed i po urodzeniu dziecka

Zmiany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nadają nowe uprawnienia bezrobotnym kobietom w ciąży oraz po urodzeniu dziecka.

Zmiany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późniejszymi zmianami), wprowadzone ustawą z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675), nadają nowe uprawnienia bezrobotnym kobietom w ciąży oraz po urodzeniu dziecka. Zmiany dotyczą art. 33 i art. 104a tej ustawy.
Zmiany brzmienia ust. 4d do art. 33
(nowe brzmienie) 4d. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży z powodu niezdolności do pracy związanej z ciążą trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, o którym mowa w ust. 4 pkt 9, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną.
i wprowadzenie nowego ust. 4g do art. 33
(dodany) 4g. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego:
1) kobiety po urodzeniu dziecka,
2) bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej
– z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką nad tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby im, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego.
Zmiany mają na celu zapewnienie możliwości pozostania w statusie bezrobotnych po urodzeniu dziecka także w okresie urlopu rodzicielskiego – celem możliwości pobierania wydłużonego zasiłku dla bezrobotnych. Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych możliwe jest bowiem jedynie w sytuacji pozostawania w statusie bezrobotnego, natomiast zgodnie z generalną zasadą bezrobotny musi pozostawać w stanie gotowości do podjęcia zatrudnienia. Bez wprowadzenia takiego uregulowania o charakterze lex specialis kobieta po urodzeniu dziecka, z uwagi na sprawowanie opieki nad dzieckiem i tym samym pozostawanie w stanie braku gotowości do podjęcia pracy – także w okresie urlopu rodzicielskiego – zostałaby pozbawiona statusu bezrobotnego.
Natomiast zmiana art. 104a tej ustawy (nowe brzmienie) Art. 104a. Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.
ma na celu uzupełnienie katalogu urlopów wymienionych w tym przepisie o urlop rodzicielski. Przepis ten dotyczy zwolnienia pracodawców z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy za pracowników powracających z urlopów związanych z urodzeniem dziecka przez okres 36 miesięcy po powrocie z urlopu.

Zmiany weszły w życie z dniem 17 czerwca 2013 r.

Skomentuj