Wszystko co należy wiedzieć o komisji bhp

Wszystko co należy wiedzieć o komisji bhp

Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy pełni rolę organu doradczego i opiniodawczego pracodawców.

Obowiązki i zadania Komisji bhp

Kodeks pracy określił następujące zadania dla Komisji bhp u pracodawcy:

  1. Dokonywanie przeglądów warunków pracy.
  2. Dokonywanie okresowej oceny stanu bhp.
  3. Opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.
  4. Formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy.
  5. Współdziałanie z pracodawca w zakresie realizacji jego obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza ujętych w art. 207-2093 Kodeksu pracy.

Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale. Komisje bhp powinny działać na podstawie rocznego planu pracy, w którym określają główne problemy kwartalnych posiedzeń, pozostawiając miejsce i czas dla omówienia zagadnień bieżących.

Posiedzenia Komisji powinny być starannie protokołowane. Wnioski i opinie Komisja powinna przedstawiać pracodawcy w formie pisemnej.

Powinno być zasadą, że poszczególni członkowie Komisji, reprezentujący nierzadko odmienne, a nawet rozbieżne interesy, powinni do jej działalności wnosić problemy swojego mandatu, funkcji i środowiska. Komisja bhp powinna organizować różnego rodzaju sondaże i badania opinii załogi na temat warunków pracy. Członkowie Komisji powinni pełnić dyżury w oznaczonym miejscu i czasie, znanych załodze, aby pracownicy mogli swobodnie, bez obawy o szykany, podczas bezpośredniej rozmowy zgłaszać swoje problemy i uzyskać poradę.

Wreszcie Komisje bhp mogą i powinny zwracać się do organów nadzoru, a zwłaszcza do Państwowej Inspekcji Pracy o porady prawne i dotyczące technicznego bezpieczeństwa pracy, które są niezbędne do sformułowania opinii dla pracodawców. Komisja bhp powinna szybko reagować na różnego rodzaju sprawy szczególne, jak np. śmiertelne, ciężkie i zbiorowe wypadki przy pracy, katastrofy budowlane, awarie i inne zakłócenia normalnego toku pracy, gdyż zakłócenia te mają często podłoże związane z brakiem bezpieczeństwa pracy lub też same wywołują zagrożenia.

Skomentuj