Wypadki przy pracy w pierwszym kwartale 2022 roku

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport przedstawiający wstępne dane dotyczące wypadków przy pracy w pierwszym kwartale bieżącego roku. Według tych danych liczba poszkodowanych w stosunku do pierwszego kwartału 2021 r. nieznacznie wzrosła.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Wypadki w pierwszym kwartale 2022 roku

W pierwszym kwartale bieżącego roku zgłoszono 11111 poszkodowanych w wypadkach przy pracy, czyli o 2% więcej niż w pierwszym kwartale roku 2021 r. Osoby poszkodowane w wypadkach śmiertelnych stanowiły 0,3%, a w wypadkach ciężkich 0,5% ogólnej liczby poszkodowanych.

Ogólna liczba osób poszkodowanych w wypadku przy pracy z podziałem na województwa:

Dolnośląskie 893
Kujawsko-pomorskie 583
Lubelskie 534
Lubuskie 272
Łódzkie 687
Małopolskie 713
Mazowieckie 1399
Opolskie 239
Podkarpackie 430
Podlaskie 318
Pomorskie 723
Śląskie 1790
Świętokrzyskie 300
Warmińsko-mazurskie 426
Wielkopolskie 1303
Zachodniopomorskie 501

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie, a najniższy w sekcji informacja i komunikacja. Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących według sekcji w I kwartale 2022 r.:

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 0,89
Górnictwo i wydobywanie 3,08
Przetwórstwo przemysłowe 1,20
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę  1,02
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja  2,14
Budownictwo 0,67
Handel; naprawa pojazdów samochodowych  0,58
Transport i gospodarka magazynowa 1,04
Zakwaterowanie i gastronomia  0,46
Informacja i komunikacja 0,09
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 0,14
Obsługa rynku nieruchomości  0,56
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 0,22
Administrowanie i działalność wspierająca 0,85
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 0,78
Edukacja 0,57
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1,32
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 0,80
Pozostała działalność usługowa 0,24

Najwięcej wypadków przy pracy odnotowano w sekcjach górnictwo i wydobywanie oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja, a najmniej w sekcjach informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

Wypadki przy pracy w 61% przypadków wynikały z nieprawidłowego zachowania się pracownika. W 44,2% przypadków uraz dotyczył kończyn górnych, a w przypadku 35,1% kończyn dolnych. Zdarzeniami powodującymi urazy były:

 • Zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt – 34,9%,
 • Uderzenie przez obiekt w ruchu – 18,9%,
 • Kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym – 17,7%,
 • Obciążenie fizyczne lub psychiczne -14,7%,
 • Uwięzienie, zmiażdżenie – 7,7%,
 • Kontakt z prądem elektrycznym, temperaturą, niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi – 3,3%,
 • Przejaw agresji ze strony człowieka lub zwierzęcia – 2,7%,
 • Tonięcie, zakopanie, zamknięcie – 0,1%.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 755)
 • Źródło danych GUS

Skomentuj