Wzrost diety delegowanych pracowników

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Rozporządzenie wchodzi w życie 28 lipca 2022 r.

Dotychczas dieta przysługująca pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wynosiła 30 zł, a obowiązywała od dnia 1 marca 2013 r. Do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej kierowano liczne postulaty i wystąpienia przez pracowników, organizacje związkowe, jak i interpelacje poselskie w sprawie zmiany wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Mając na uwadze to, że wysokość diety w czasie podróży krajowej przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej określana jest w rozporządzeniu w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – nie jest możliwe rozwiązanie problemu przez działania pozalegislacyjne.

W wchodzącym w życie rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej czytamy, że na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 38 zł za dobę podróży.”.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – tj. 28 lipca 2022 r.

Zmieniające rozporządzenie podwyższa stawkę diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej o 8 zł, co oznacza wzrost o 26,66 %.  Przy obliczeniu wysokości diety uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w latach 2013–2021, a także prognozowaną inflację na 2022 r.

Uregulowania zawarte w rozporządzeniu dotyczą zwrotu należności za podróże służbowe nie tylko pracowników sfery budżetowej, ale i żołnierzy, funkcjonariuszy oraz pracowników zatrudnionych u innych pracodawców.

Jak czytamy w uzasadnieniu wprowadzenia rozporządzenia pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą we własnym zakresie ustalać warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę.

Regulacje te mogą przewidywać inne warunki niż wynikające z przepisów dotyczących zwrotu należności za podróże służbowe, jednak nie mogą one ustalać diety za dobę podróży służbowej w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika sfery budżetowej.  

Jeśli układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa nie zawiera postanowień, o których mowa wyżej, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej według przepisów ww. rozporządzenia.

Przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (38 zł), 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wynosi 7,60 zł (dotychczas było 6 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – 57 zł (dotychczas było 45 zł). Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 760 zł (dotychczas było 600 zł).

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510),
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (poz. poz. 1481).

Źródło:

Legislacja.gov.pl

Skomentuj