Choroby związane z pracą, choroby parazawodowe

Choroby związane z pracą, choroby parazawodowe

Problemy zdrowotne związane z pracą to nie tylko choroby zawodowe. Istnieje także grupa chorób o wieloczynnikowym pochodzeniu, na których rozwój, przebieg może wpływać środowisko pracy.

W ciągu ostatnich 10 lat liczba wypadków w miejscu pracy zmniejszyła się o 25%. Szacuje się jednak, że nadal każdego roku za 2,4 mln zgonów na całym świecie odpowiadają choroby związane z pracą, z których 200 000 przypadków ma miejsce w Europie. 

W doktrynie prawa pracy, jak również w naukach medycznych choroby wywołane warunkami pracy, niebędące chorobami zawodowymi, określane się mianem chorób parazawodowych.

Choroby parazawodowe to choroby o złożonej etiologii, które nie są bezpośrednio związane ze środowiskiem pracy, ale jego wpływ ułatwia ich rozwój, pogarsza lub przyśpiesza przebieg oraz pogarsza rokowania. Schorzenia te nie mogą być uznane za choroby zawodowe, ponieważ nie spełniają warunków ich definicji ujętej w art. 2351 Kodeksu pracy, zgodnie z którą muszą być wymienione w wykazie chorób zawodowych oraz można w wyniku oceny warunków pracy stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że zostały spowodowane narażeniem zawodowym, czyli działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w  środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.

Do chorób parazawodowych można zaliczyć m.in.:

  • nadciśnienie tętnicze – nie jest ono wymienione w wykazie chorób zawodowych, lecz na jego powstanie może mieć wpływ praca w stresie, a także czynniki ryzyka (fizyczne, chemiczne) mikroklimat;
  • choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa) – należy pamiętać, że zawał serca jest jedną z postaci choroby wieńcowej i może być uznawany w określonych okolicznościach za wypadek przy pracy (zob. Czy zawał serca można uznać za wypadek przy pracy?)
  • zespoły bólowe kręgosłupa – do powstania dolegliwości bólowych kręgosłupa przyczynia się przyjmowanie nieprawidłowej pozycji ciała podczas pracy. Wyróżnić można liczne grupy zawodowe szczególnie narażone na przeciążenia poszczególnych struktur kręgosłupa. Należą do nich zarówno osoby ciężko pracujące fizycznie, jak i wykonujące zawody biurowe;
  • choroby psychosomatyczne (nerwice) – słaba organizacja i złe zarządzanie pracą w firmie, a także obciążenie pracą, brak równowagi w wysiłku, niski stopień decyzyjności, przewlekły stres mogą mieć wpływ na powstanie lub rozwój zaburzeń psychicznych;
  • choroba wrzodowa – podobnie jak w przypadku chorób psychosomatycznych stres związany z pracą może mieć wpływ na przebieg tej choroby.

Skomentuj