Czy pracownik służby bhp może prowadzić szkolenia bhp?

Czy pracownik służby bhp może prowadzić szkolenia bhp?

Czy możliwe jest wykonywanie szkoleń okresowych przez pracowników służby BHP w zakładzie pracy, w którym są zatrudnieni? Czy pracodawca musi w takiej sytuacji zatrudnić pracownika służby bhp na umowę cywilnoprawną?

Zadania te stanowią zamknięty katalog, a pracownicy służby bhp są zobowiązani do wykonywania tych zadań. W katalogu tym nie ma jednak żadnej wzmianki o możliwości prowadzenia przez pracowników służby bhp szkoleń okresowych bhp. Ponadto § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi, że służba BHP nie może być obciążana innymi zadaniami niż wskazane w rozporządzeniu.

Cele działań służby bhp zostały określone w przepisach Kodeksu pracy wskazując, że komórka ta pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, nie zaś funkcje szkoleniowe.

Przepisy wskazują także, że organizacja i rozkład czasu pracy pracownika służby BHP powinny zapewniać pełną realizację zadań służby bhp. Dlatego też pracodawca nie może wydać takiemu pracownikowi polecenia przeprowadzenia szkoleń okresowych w czasie jego pracy – czyli w czasie pełnienia zadań pracownika służby bhp.

Czy w związku z powyższy pracownik służby bhp nie ma żadnych możliwości prowadzenia szkoleń bhp?

Pracownik służby bhp może prowadzić szkolenia bhp w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej między nim, a danym pracodawcą (np. umowa zlecenia). Oczywiście, aby móc przeprowadzać szkolenia okresowe należy posiadać odpowiednie kwalifikacje - "zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia".

Zawarcie umowy cywilnoprawnej nie może naruszać przepisów o organizacji i czasie pracy pracownika służby bhp, o których była mowa powyżej. Zatem zlecone pracownikowi służby bhp szkolenia powinny być przeprowadzane w czasie dla niego wolnym od pracy.

Natomiast pracownik lub osoba wykonująca w zakładzie zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy bez żadnych przeszkód i bez dodatkowej umowy może przeprowadzać instruktaż ogólny. Szkolenie to pracownik służby bhp wykonuje w ramach obowiązków służbowych.

Kto zatem może przeprowadzać szkolenia okresowe bhp?

Jak już wcześniej wspomniano prowadzenie szkoleń okresowych z zakresu BHP nie należy do zadań służby BHP. Powołując się na § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, jej pracownicy mają jedynie obowiązek współpracy z właściwymi komórkami lub osobami w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu takich szkoleń. Pracownicy służby BHP mają obowiązek służyć radą i pomocą organizatorowi ww. szkoleń m.in. w zakresie ustalenia optymalnego programu szkoleń, uwzględnienia wszystkich zagrożeń zawodowych i specyfiki pracy zakładu. 

Komentarze (1)

zapytanie dot. artykułu

Bolesław_M - 1 stycznia 2019 22:07

dzień dobry. jestem inspektorem (dyplom technika) bhp na etacie, mam kilkunasto letnie doświadczenie, chciałbym szkolić okresowo pracowników z grupy "robotniczej", nie kierowników itp. czy podział i zapis w umowie o prace, na przykład podział mojego etatu na 7/8 wykonywania zadań służby bhp a pozostałe 1/8 etatu prowadzenie szkoleń okresowych dla grupy robotniczej - miałby sens. Firma, w której pracuję ma dość wąską specjalizację prac, poza pracownikami administracyjnymi mam w firmie 3 może 4 grupy/typy zawodów

Skomentuj